Enhancing the osteogenic capacity of MG63 cells through N-isopropylacrylamide-modified polyethylenimine-mediated oligodeoxynucleotide MT01 delivery

Yi Zheng, Chongtao Lin, Xu Hou, Ning Ma, Wenwen Yu, Xiaowei Xu, Yixin Lou, Hongbo Fei, Yuqin Shen, Xinhua Sun
2017 RSC Advances  
The delivery of MT01 into MG63 cells was successfully achieved using the PEN derivative.
doi:10.1039/c6ra27182k fatcat:xk243ktndfbb5luqztv4tfyufi