Analysis of seasonal flow and minimum water discharge of Veliki Rzav for the purposes of regional water supply system "Rzav"

Marko Urosev
2007 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Садржај: Код планирања и експлоатације система за водоснабдевање веома је важно знати унутаргодишњу расподелу отицаја и минималне протицаје воде одређене учесталости. Зато ће у овом раду бити изнет прорачун ових величина за потребе водозахвата регионалног водоводног система "Рзав". За хидролошку станицу Ариље на Великом Рзаву извршени су прорачуни унутаргодишње расподеле отицаја методом "компоновке" и минималних протицаја методом момената, што до сада није био случај. Резултати ових прорачуна
more » ... уже за планирање експлоатације и евентуалних нових улагања у водоводни систем "Рзав". Кључне речи: унутаргодишња расподела отицаја, минимални протицаји, водоводни систем "Рзав", криве учесталости Abstract: Minimum water discharge and seasonal flow calculations of Veliki Rzav at Arilje have been conducted for the purposes of regional water supply system "Rzav". For the first time for this hydrological station minimum water discharges have been calculated by frequency curves, parameters of which have been determined by method of moments. Also for the first time in Serbia seasonal flow was calculated using "composing method". Analysis presented in this paper can be used for exploitation and planning of upcoming water management activities in the regional water supply system "Rzav.
doi:10.2298/gsgd0702041u fatcat:ifwkm5jfxjbmlp5ca6dkmnhzvq