Problems of creating spatial order of building development in post-agricultural areas

2018 Technical Transactions  
Problems of creating spatial order of building development in post-agricultural areas Problematyka kształtowania ładu przestrzennego zabudowy na terenach porolnych Abstract An increase in the popularity of suburban areas as places of residence has triggered dynamic development of such areas in recent years. This resulted in mass designation of previously agricultural land for housing development. Suburban areas with typically agricultural land parcellation are not prepared for adopting building
more » ... development structures of urban character without an interference into their parcellation structure. In a situation of sporadic application by communes of the procedure of land consolidation followed by secondary division for the purpose of preparing future investment land, the real estate economy becomes based on individual divisions. A lack of the right regulations in local development plans does not permit control of the progressing building development. As a result, urban sprawl occurs, and the resulting structures largely deviate from the rules of spatial order. Streszczenie Wzrost popularności obszarów podmiejskich jako miejsca zamieszkania pociągnął za sobą w ostatnich latach dynamiczny rozwój zagospodarowania tych obszarów. Skutkiem było i jest masowe przeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową terenów dotychczas użytkowanych rolniczo. Obszary podmiejskie o typowo rolnej parcelacji gruntów nie są przygotowane do przyjęcia struktur zabudowy o miejskim charakterze bez ingerencji w ich strukturę parcelacyjną. W sytuacji sporadycznego wykorzystywania przez gminy procedury scaleń i ponownych podziałów w celu przygotowania przyszłych terenów inwestycyjnych, podstawą gospodarki nieruchomościami stają się indywidualne podziały. Brak odpowiednich regulacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na kontrolę rozwijającej się zabudowy. W efekcie dochodzi do rozlewania się zabudowy, a powstające struktury są dalekie od zachowania zasady ładu przestrzennego. Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, rozwój terenów zabudowy, ład przestrzenny
doi:10.4467/2353737xct.18.069.8551 fatcat:lwqyghcl7zebzcyqxuqpypdhoi