Study of the stress-strain state in defective railway reinforced-concrete pipes restored with corrugated metal structures

Vitalii Kovalchuk, Ruslan Markul, Andriy Pentsak, Bohdan Parneta, Oleksiy Gayda, Serhii Braichenko
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Розроблено перспективні техноло гії ремонту дефектних залізобетон них труб із використанням метале вих гофрованих конструкцій. Наведено методику розрахунку величин сил тиску на вершину залізобетонної труби, яка підсилена металевою гофрованою тру бою, при статичних та динамічних навантаженнях у залежності від висо ти засипки. За результатами статич них та динамічних сил тиску, методом скінченних елементів розраховується напруженодеформований стан труби при взаємодії із ґрунтом засипки Ключові
more » ... ва: залізобетонна труба, металева гофрована конструкція, де фект, статичне і динамічне наванта ження, напруження, деформації Разработаны перспективные техно логии ремонта дефектных железобе тонных труб с использованием метал лических гофрированных конструкций. Приведена методика расчета величин сил давления на вершину железобе тонной трубы, усиленной металличе ской гофрированной трубой, при ста тических и динамических нагрузках в зависимости от высоты засыпки. По результатам статических и динамиче ских сил давления, методом конечных элементов рассчитывается напряжен нодеформированное состояние трубы при взаимодействии с почвой засыпки Ключевые слова: железобетонная труба, металлическая гофрированная конструкция, дефект, статическая и динамическая нагрузка, напряже ние, деформации
doi:10.15587/1729-4061.2017.109611 fatcat:edqoctajuvbvrjmxy45suhxapy