Sendromik Obez Olgularımızın Klinik Olarak Değerlendirilmesi

Pınar KOCAAY, Derya TEPE
2021 Turkish Journal of Pediatric Disease  
ÖZ Amaç: Obezite; Türkiye'de ve dünyada, sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sendromik obezite, obezitenin nadir ancak önemli bir nedenidir. Çalışmada amaç; obez olguların poliklinik değerlendirmesinde hangi hikaye ve fizik muayene bulguları ile sendromik obeziteden şüphenilmeli sorusunu akla getirmektir. Böylece bu olgulara erken tanı konularak hayatı tehdit edebilecek ek anomalilerin erken fark edilmesi ve tedavisi sağlanacaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Ankara
more » ... ir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji polikliniğine Ocak 2019-Ocak 2021 tarihleri arasında başvurmuş ve bu yıllarda takip edilmekte olan 18 yaş altı 17 sendromik obez olgu dahil edilmiştir. Olguların fizik muayene ve antropometrik değerlendirmeleri, laboratuvar bulguları, görme ve işitme muayeneleri, renal ve hepatobiliyer görüntülemeleri, ekokardiyografik değerlendirmeleri, psikiyatrik değerlendirmeleri, ek hastalıkları, kullandıkları ilaçlar ve mevcut genetik sonuçları dosyaları taranarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya toplam 17 olgu dahil edildi. Bu olguların dokuzu kız, sekizi erkekti. Olguların en erken tanı yaşı 2 yaş; en geç tanı yaşı 12 yaş 6 aydı. Dört olgu Prader Willi sendromu, üç olgu Bardet Biedel sendromu, altı olgu Alström sendromu, dört olgu psödohipoparatiroidi Tip1 A tanısı aldı. Başvuru şikayeti 13 olguda kilo fazlalığı, aşırı yeme isteğiydi. Ancak psödohipoparatiroidi nedeniyle başvuran üç olgunun başvuru şikayeti hipokalsemiye bağlı semptomlar iken, bir olgununki boy kısalığıydı. Sonuç: Olgularımızda en erken tanı yaşının 2 yaş olması çocuk poliklinik muayenelerinde fizik muayene ve anamnez alımının daha dikkatli yapılması gerektiğini göstermiştir. Ayrıca olguların son poliklinik muayeneleri obezitenin önlenmesi ve takibinde beklenilen başarının sağlanamadığını göstermiştir. Ailelerin bu konuda daha fazla eğitim almaları ve tedavide daha aktif rol almaları hastaları artan obezite derecesinden ve ek komplikasyonlardan koruyacaktır. ABSTRACT Objective: Obesity is an important public health problem growing increasingly in Turkey and in the world. Syndromic obesity is a rare but an important cause of obesity. Aim of the study is bringing to mind the question of which history and physical examination findings should be suspected in outpatient evaluation of syndromic obese cases. Thus, early diagnosis and treatment of additional life-threatening anomalies will be provided in these cases. Material and Methods: In this study, 17 syndromic obese patients under the age of 18 who applied to Ankara City Hospital Pediatric Endocrinology outpatient clinic between January 2019 and January 2021 were included. Physical examinations and anthropometric evaluations of the cases, laboratory findings, visual and hearing examinations, renal Geliş tarihi/
doi:10.12956/tchd.929957 fatcat:k5ptancizrc57npoq3ovtfuyem