Acute Fatigue Syndrome and Affecting Factors in Patients on Hemodialysis Due to Chronic Renal Failure
Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeniyle Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Akut Yorgunluk Sendromu ve Etkileyen Faktörler

Arife AZAK, Sebahat ALTUNDAĞ DÜNDAR
2012 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences  
Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Bu araştırma, kronik böbrek yetmezliği (KBY) nedeniyle hemodiyaliz uygulanan hastalarda akut yorgunluk sendromunun varlığını, düzeyini ve yorgunluğu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : KBY nedeniyle hemodiyaliz uygulanan 100 hastada, akut yorgunluk sendromunu değerlendirmek için Anderson Cancer Center tarafından geliştirilen "Kısa Yorgunluk Formu" (Brief Fatigue Inventory) kullanılmıştır.
more » ... yı kabul eden, iletişim sorunu olmayan, haftada en az 1 gün ve en az 3 saat hemodiyaliz uygulanan hastalar basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilip araştırma kapsamına alınmıştır. B Bu ul lg gu ul la ar r: : KBY nedeniyle hemodiyaliz uygulanan hastaların %52'si erkek ve %48'i kadındır. Yaş ortalaması ise 49,23±15,27 yıldır. Hastaların %53'ü geçen hafta içinde olağan dışı yorgunluk ve halsizlik yaşadıklarını ifade etmiş olup, %41'inin o anda orta düzeyde yorgunluk hissettiği ve %46'sının son 24 saat içinde genel yorgunluğunun orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Genel yorgunluk düzeyi ile böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi süresi arasında fark anlamlı bulunmuştur (p=0,012). Ayrıca genel yorgunluk düzeyi ile haftalık hemodiyaliz uygulanma süresi arasında da fark anlamlı bulunmuştur. Haftada 3 gün hemodiyaliz uygulanan ve 5-9 yıl arasında tedavi gören hastalarda genel yorgunluk düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0,017). S So on nu uç ç: : Hastaların büyük çoğunluğunun orta düzeyde yorgunluk deneyimlediği saptanmıştır. Hastaların yorgunluklarının yaş, eğitim durumu, tedavi süresi, hemodiyaliz sıklığı, hemoglobin ve ferritin düzeylerinden etkilendiği belirlenmiştir. A An na ah ht ta ar r K Ke el li im me el le er r: : Kronik böbrek yetmezliği; hemodiyaliz; halsizlik A AB BS ST TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : This study was conducted in order to determine the existence and level of acute fatigue syndrome, and factors that affect fatigue in patients receiving hemodialysis treatment due to chronic renal failure (CRF). M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : The Brief Fatigue Inventory, which was developed at Anderson Cancer Center, was used to test for acute fatigue in 100 patients on hemodialysis due to CRF. The patients, who did not have any communication problem and agreed to participate in this study and received at least 1 day and at least 3 hours of hemodialysis treatment were selected by simple random sampling method and included in the study. R Re es su ul lt ts s: : Fifty two percent of the patients receiving hemodialysis treatment due to CRF were men and 48% were women. Their average age was 49.23±15.27 years. Fifty three percent of the patients stated that they experienced severe fatigue and weakness during the last week, 41% stated they were experiencing a medium level of fatigue at that moment, while 46% stated that their general fatigue over the last 24 hours was of a moderate level. The difference between general fatigue levels and the lengths of treatment periods was found to be significant (p=0.012). In addition, the difference between general fatigue level and weekly hemodialysis application lengths due to renal failure was significant. General fatigue level was high in patients who received hemodialysis treatment 3 days/week and had had hemodialysis for 5-9 years (p=0.017). C Co on nc cl lu us si io on n: : It is found that the vast majority of the patients experienced medium level fatigue. The fatigue of patients was found to be affected by age, educational status, treatment duration, frequency of hemodialysis and hemoglobin and ferritin levels. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Chronic kidney failure; hemodialysis; fatigue T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J M Me ed d S Sc ci i 2 20 01 12 2; ;3 32 2( (6 6) ): :1 16 62 23 3--9 9
doi:10.5336/medsci.2011-27205 fatcat:m5dryxojxrdlrmqpgs4gjahxiq