The evolutive aspect of the short jat substituents following the sonant r - a comparison between the Serbian literary language and the dialect of Vuk's ancestors

Vladimir Ostojic
2015 Južnoslovenski Filolog  
ЕВОЛУТИВНИ АСПЕКТ СУПСТИТУЕНАТА КРАТКОГ ЈАТА ИЗА СОНАНТА Р -У ОДНОСУ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА СА ДИЈАЛЕКТОМ ВУКОВИХ ПРЕДАКА У раду се разматра судбина краткога јата иза сонанта р и њен третман у сербокроатистичкој и србистичкој дескриптивној и нормативној ли тератури. Поред основног питања о дистрибуцији замјеника краткога ја та иза сонанта р у завичајним говорима предака Вука Стефановића Ка раџића, посебно у језерско-шаранском говору, и у српском књи жевном језику, аутор одговара и на питање о
more » ... овара и на питање о томе како је дошло до тога да се замјена краткога јата иза р у (и)јекавским говорима своди некада на e, a некада на је. Кључне ријечи: Вук Караџић, српски књижевни језик, завичајни го вор Вукових предака, дурмиторски говори, језерско-шарански говор, јат, сонант р, аналогија, јотовање, депалатализација. * vladimiro@t-com.me Оригинални научни рад и Шаранаца. О говору Језера и Шаранаца у нашој досадашњој литератури доскоро није писано на систематски начин и на ширем плану. О неким прозодијским и фонетско-фонолошким особинама језерско-шаранског говора писао сам у неколика наврата. У једном од тих прилога (ОСТОЈИЋ 2013) дао сам и нешто података о Језерима и Шаранцима. У њима су предочени резултати добијени на основу теренских истраживања у времену од 2010. до 2013. године. У овом прилогу саопштавам неке податке о грађи са досада неиспитаног терена у вези са проблематиком о којој је ријеч с циљем да употпуним сазнања о дурмиторским говорима и њихову односу према Вукову језику и данашњем српском књижевном језику. Ови говори заузимају централно мјесто у склопу источнохерцеговачких говора и по својим битним говорним особинама улазе у састав најмлађих новоштокавских (и)јекавских говора. 2. Основна правила ијекавског изговора рефлекса старога гла- Јужнословенски филолог LXXI, св. 3-4 (2015)
doi:10.2298/jfi1504073o fatcat:ghkzeoz35vepdpxtdi5xcpttny