ОНЛАЙН СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА: ПОЛЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДКРЕПА ONLINE SOCIAL NETWORKS AND EATING DISORDERS: DISTRIBUTION FIELDS OR OPPORTUNITY TO SUPPORT

Teodora Hristova
2017 Eastern Academic Journal   unpublished
РЕЗЮМЕ-Манията по тялото и теглото достига нови висоти в нашето общество и социалните медии само подхранва огъня. Те съчетават много визуални аспекти на традиционните медии с възможността за взаимодействие между потребителите, като същевременно се разпространяват стереотипи. Според различни проучвания онлайн социалните мрежи като Facebook оказват влияние върху възприямането на тялото ни. Тъй като Интернет и онлайн социалните мрежи са голяма част от ежедневието ни, онлайн общности са широко
more » ... ости са широко разпространени. Заедно с thinspiration, про-ана и про-мия общностите, споделящи идеята, че анорексията и булимията са избор и начин на живот, се появяват и нови, които осигуряват подкрепа и информация за хранителните разстройства: pro-recovery, анти-ана и анти-мия общностите. Проучването разглежда начините за получаване на подкрепа и помощ чрез използването на онлайн социални мрежи като Facebook, борейки се с хранителните разстройства. За целите на изследването използваме контент-анализ на анти-мия, анти-ана и групи за възстановяване от хранителни разстройства във Facebook. Ключови думи: идентичност, общност, онлайн социални мрежи, хранителни разстройства. ABSTRACT-Body and weight obsession reaches new heights in our society and social media only fueled the fire. Social media combine many visual aspects of traditional media with the possibility of interaction between users while spreading stereotypes. According to different studies online social networks like Facebook affect body perception. As Internet and online social networks are a large part of our everyday lives, online communities are widespread. Along with the thinspiration, pro-ana and pro-mia communities, which share the idea that anorexia and bulimia are a choice and lifestyle, new ones providing support and information about eating disorders appear: pro-recovery, anti-ana and anti-mia communities. This study intends to investigate the means of gaining support and help using online social networks such as Facebook while fighting with an eating disorder. For the purpose of the research we use a content analysis of anti-mia, anti-ana and pro-recovery groups in Facebook.
fatcat:ntvb4r5mjbbbjantepgut4q7aa