ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕМАТИКИ МУРАЛ-АРТУ ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (НА ПРИКЛАДІ СТІНОПИСІВ КАНАДИ ТА ЧИЛІ)

Юлія ШЕМЕНЬОВА
2020 Humanities science current issues  
У цій статті розглянуто традиційні й інноваційні особливості муралів на території міст Канади та Чилі. Зокрема, наведено огляд публікацій, які висвітлюють процес становлення вуличного мистецтва Північної та Південної Америки. Означено теорії щодо появи даного арту в працях американських і британських учених (Pamela Dennant, Henry Chalfant, Martha Cooper, Olivier Pabene, Rob Palmer). З них виокремлено 3 основні концепції зародження стріт-арту -поява графіті як художньої практики з традиційної
more » ... афроамериканського населення хіп-хоп культури; вуличне мистецтво як нова форма малюнків звичайних підлітків; мурал-арт -новітній прояв революційного мистецтва, заснований на досвіді мексиканського «муралізму». Висвітлено тематику муралів Канади в містах Торонто, Онтаріо та на о. Монреаль. Зокрема, проведено аналіз сюжетів, що висвітлюють теми екології та історії становлення країни. Окреслено творчість місцевих художників Тома Діна, Джона Куна, Еммануеля Яруса, Філіпа Адамса, Даніеля Кірка й Івана Остапенка. Виокремлено зразки революційних стінописів у вуличному мистецтві чилійських міст (Сантьяго). З них окремо охарактеризовано творчість групи райтерів Brigada Ramona Parra (BRP) та місцевих живописців у колаборації з європейськими митцями. Зокрема, Inti (псевдо), Йоріт Агох, Еліот Тупак, Едгар Мюллер, Хав'єр Барігг, Алехандро Гонсалес та Жюльєн Маллан. Визначено, що більшість райтерів на даній території акцентують свою увагу на історичній тематиці, революції, проблемах рівноправ'я та поваги. Проведено порівняльний аналіз відтворених сюжетів і образно-символічного значення муралів на зазначених територіях. Виявлено, що на більшість із них вплинуло індивідуальне світосприйняття урбан-творців на території Північної та Південної Америки. Висвітлено той факт, що важливе значення у виборі тематики для стінописів художники насамперед приділяють таким чинникам, як географічні кордони, історичний процес становлення та розвитку держави, розташування стінопису за формулою «тема = функція місця», вплив культур сусідніх країн, етностилістика. Ключові слова: порівняльний аналіз, мурал-арт, Північна Америка, Південна Америка, Канада, Чилі. Rob Palmer) are outlined. There are 3 basics of the concept of the origin of street art -the emergence of graffiti as an artistic practice related to the traditional hip-hop culture of the African American population; street art as a new form of drawings of ordinary teenagers; mural art -the latest manifestation of revolutionary art based on the experience of Mexican "muralism". Shown the the subject of Canada's murals in Toronto, Ontario and Fr. Montreal. In particular, the analysis of the subject covering the topics of ecology and history of the countr's formation was carried out. The work of local artists Tom Dean, John Kuhn, Emmanuel Jarus, Philip Adams, Daniel Kirk and Ivan Ostapenko is outlined. Samples of revolutionary murals in the street art of Chilean cities (Santiago) are highlighted. Of these, the creativity of the group of writerts is separately characterized Brigada Ramona Parra (BRP) and local artists in collaboration with European artists. In particular, Inti (pseudo), Yorit Agoh, Elliot Tupac, Edgar Muller, Javier Barigg, Alejandro Gonzalez and Julien Malland. It is determined that most of the writerts in this area focus on historical issues, revolutions, issues of equality and respect. The comparative analysis of the reproduced plots and the figurative and symbolic significance of the murals in the indicated territories is carried out. Most of them were found to be influenced by the individual perceptions of urban creators in North and South America. Detected the fact that the importance of the choice of theme for murals by artists is given to such factors as geographical borders, the historical process of formation and development of the state, the location of the murals by the formula "theme = function of place", the influence of cultures of neighboring countries, ethno-style.
doi:10.24919/2308-4863.5/28.208926 fatcat:fyjsqpzhafck3lwnyrh5p77r6y