Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Matematiksel Problem Çözme Sürecine Yönelik Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Awareness of the Teachers Working in Special Education Schools towards Mathematical Problem-Solving Process

Sedat TURGUT, Özlem DOĞAN TEMUR, Mahir UĞURLU
2021 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Bu araştırmada özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin matematiksel problem çözme sürecine yönelik farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında problem çözme süreci farkındalığına yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. Hazırlanan taslak ölçek formu özel eğitim okullarında görev yapan 215 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin yapısını belirlemek için uygulama sonucunda elde edilen verilerin açımlayıcı faktör analizi
more » ... FA) yapılmıştır. AFA sonucunda ulaşılan bulgura göre yirmi dokuz madde içeren ölçek üç faktörlü bir yapıya sahiptir. Üç faktörün açıkladıkları toplam varyans oranı %52.40 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğe ilişkin hesaplanan Cronbach Alfa değeri .93'tür. AFA ile ortaya çıkarılan üç faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. DFA sonucunda SRMR=.06, RMSEA=.06, CFI=.90, IFI=.90 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında geliştirilen ölçek aracılığıyla öğretmenlerin matematiksel problem çözme sürecine yönelik farkındalıkları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Bu amaçla ölçek özel eğitim okullarında görev yapan 181 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin matematiksel problem çözme sürecine yönelik farkındalıklarının cinsiyet ve görev süresi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği; mezun olunan bölüm, görev yaptığı kurum ve öğretim yapılan grup değişkenlerine göre ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bulgular literatüre dayalı olarak yorumlanmıştır.
doi:10.14686/buefad.935410 fatcat:27c63vmkinb35ccwsz57ei5uke