İşletmelerin Blok Zinciri (Blockchain) Uygulamalarında Ticari Birliklerin Rolü

Hülya UZUN
2020 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi  
Öz Rekabetçi bir ortam, teknolojiyi yakından takip etmek ve bu teknolojiyi iş süreçlerine uygulamayı gerektirmektedir. Yeni teknolojilerin ortaya çıkması, çoğu zaman köklü değişimlerin habercisi olmaktadır. Blok zinciri uygulamaları, işletmeler için küresel rekabet ortamında köklü bir değişim olarak ifade edilebilir. Ticari birlikler, kendilerine üye olan işletmelerin büyüklüklerine göre ortaya çıkan ihtiyaçlar, istekler ve karşılaştıkları zorluklar gibi durumlarda işletmelere yardımcı olan,
more » ... arı destekleyen, onları başarıya yönlendiren ve ülke ekonomisine katkı sağlama çabasında olan örgütlerdir. Teknolojik alanda son gelişme olarak blok zinciri uygulamalarının, işletmeler kadar ticari birlikler açısından da çok önemli olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle bu çalışmada, blok zinciri ve akıllı sözleşme kavramları detaylı olarak incelenmiş, ticari birliklerin faaliyet alanları belirtilmiş, işletmelerin ve ticari birliklerin blok zinciri uygulamaları üzerinde durulmuştur. Buna bağlı olarak, ticari birliklerin blok zinciri uygulamalarının, işletmenin blok zinciri uygulamaları üzerindeki rolü incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, işletmelerin blok zinciri uygulamalarında, ticari birliklerin rolü ve katkıları belirtilmiştir. Ayrıca, gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunulmuştur. Abstract A competitive environment requires following technology closely and applying this technology to business processes. The emergence of new technologies is often a harbinger of radical changes. Blockchain applications can be expressed as a radical change in the global competitive environment for businesses. Business associations are organizations that help businesses in situations such as the emerging needs, demands and difficulties encountered depending on the size of the businesses that are members of them, direct them to success, supporting them and strive to contribute to the country's economy. As the latest development in the technological field, it can be expressed that blockchain applications are very important for the business associations as well as the busineses. For this reason, in this study, the concepts of blockchain and smart contract have been examined in detail, the activity areas of business associations have been determined and blockchain applications of businesses and business associations have been emphasized. Accordingly, the role of business association's applications on blockchain applications of business has been examined. In the conclusion of the study, the role and contributions of business associations in the blockchain applications of businesses have been stated. In addition, suggestions have been made for future applications.
doi:10.33905/bseusbed.717602 fatcat:ztanpnktlnajfbkuoz6kor5w5u