MAIN DIRECTIONS AND STAGES OF SHAPING A COMMON CRIMINAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION

M. L. Davydenko
2017 Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіâ Pravo  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Анотація: статтю присвячено питанням побудови спільної кримінальної політики держав-учасників Європейського Союзу, виокремлено основні етапи цього процесу, визначено основні напрями та правову складову інтеграційного процесу законодавства в сфері протидії злочинності. Ключові слова: кримінальна політика Європейського Союзу, рівні
more » ... одного співробітництва державучасників ЄС у сфері протидії злочинності, історичні етапи створення єдиної кримінальної політики ЄС. Аннотация: статья посвящена вопросам построения общей уголовной политики государств-участников Европейского Союза, выделены основные этапы этого процесса, определены основные направления и правовую составляющую интеграционного процесса законодательства в сфере противодействия преступности. Ключевые слова: уголовная политика Европейского Союза, уровне международного сотрудничества государств-участников ЕС в сфере противодействия преступности, исторические этапы создания единой уголовной политики ЕС. Annotation: the article is devoted to the issues of building a common criminal policy of the member states of the European Union, highlights the main stages of this process, identifies the main directions and the legal component of the integration process of legislation in the field of counteraction to crime.
doaj:5b9df71857864738a68f3da4ecf16d25 fatcat:lbxix4w62jhdznwpxicvne4qau