Yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan gebeliklerden doğan bebeklerde yenidoğan ölüm oranı ve kısa dönemdeki seyri

Esra Arun Özer, Işın Yaprak, Ebru Türkoğlu, Tansu Ballı, Sümer Sütçüoğlu, Aydın Erdemir, Hese Coşar, Zelal Kahramaner, Ali Kanık, Gamze Men
2011 Türk Pediatri Arşivi  
Y Ya ar rd d› ›m mc c› › ü ür re em me e t te ek kn ni ik kl le er ri i i il le e s sa a¤ ¤l la an na an n g ge eb be el li ik kl le er rd de en n d do o¤ ¤a an n b be eb be ek kl le er rd de e y ye en ni id do o¤ ¤a an n ö öl lü üm m o or ra an n› › v ve e k k› ›s sa a d dö ön ne em md de ek ki i s se ey yr ri i N Ne eo on na at ta al l m mo or rt ta al li it ty y a an nd d s sh ho or rt t t te er rm m p pr ro og gn no os si is s i in n n ne ew wb bo or rn ns s b bo or rn n a af ft te er r a
more » ... ss si is st te ed d r re ep pr ro od du uc ct ti io on n t te ec ch hn ni iq qu ue es s E Es sr ra a A Ar ru un n Ö Öz ze er r, , E Eb br ru u T Tü ür rk ko o¤ ¤l lu u, ,T Ta an ns su u B Ba al ll l› ›* *, , S Sü üm me er r S Sü üt tç çü üo o¤ ¤l lu u, , A Ay yd d› ›n n E Er rd de em mi ir r, , H He es se e C Co ofl fla ar r, , Z Ze el la al l K Ka ah hr ra am ma an ne er r, , A Al li i K Ka an n› ›k k, , G Ga am mz ze e M Me en n* Ö Öz zg gü ün n A Ar ra afl flt t› ›r rm ma a O Or ri ig gi in na al l A Ar rt ti ic cl le e Ö Öz ze et t Amaç: Günümüzde yard›mc› üreme tekniklerinin (YÜT) kullan›m›n›n artmas› ile birlikte, bu gebeliklere ba¤l› erken do¤um ve ço¤ul gebelik oranlar› da artm›flt›r. Bu çal›flmada, klini¤imizde YÜT ile sa¤lanan gebeliklerden do¤an bebeklerdeki yenido¤an hastal›k ölüm oran› ve k›sa dönem seyrin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2007-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda YÜT ile gerçeklefltirilen gebeliklerden do¤an 123 bebek çal›flma grubu olarak al›nd›. Olgular›n dosyalar›ndan geriye dönük olarak perinatal ve yenido¤an döneme ait verileri, do¤ufltan anomali varl›¤›, erken do¤uma ba¤l› hastal›klar (kronik akci¤er hastal›¤›, kafa içine kanama, prematüre retinopatisi) ve yenido¤an ölüm oran›n›n sonuçlar› kaydedildi. Kaybedilen olgularda ölüme neden olan etkenler araflt›r›larak, YÜT bebeklerindeki seyir normal gebeliklerden do¤an bebeklerle de istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›. ‹statistiksel analizlerde ba¤›ms›z örnekler için t-testi ve ki-kare testi kullan›ld›. Bulgular: Çal›flma grubunu oluflturan 123 YÜT bebe¤inin %95,6's› erken do¤mufltu ve ölüm oran› % 20,3 idi. Çal›flma grubunda do¤ufltan anomali s›kl›¤› %8,9, ço¤ul gebelik oran› %90,2 olarak bulundu. Normal gebeliklere göre YÜT bebeklerinde do¤um a¤›rl›¤›n›n daha düflük, ölüm oran›n›n ve do¤ufltan anomali s›kl›¤›n›n daha yüksek oldu¤u saptand›. Ç›kar›mlar: Yard›mc› üreme teknikleri sonras›nda do¤an bebeklerde ço¤ul gebelik, düflük do¤um a¤›rl›¤› ve do¤ufltan anomali oran›n›n artm›fl oldu¤u, bu durumun hastal›k ve ölüm oran›nda art›fla neden oldu¤u kan›s›na var›lm›flt›r. (Türk Ped Arfl 2011; 46: 37-41) Anahtar sözcükler: Erken do¤mufl bebek, yard›mc› üreme teknikleri, yenido¤an ölüm oran› S Su um mm ma ar ry y Aim: With the increase in using assisted reproductive techniques (ART) the pregnancy rates complicated with prematurity and multiple gestation show a significant increase. The aim of the study is to evaluate the neonatal mortality, morbidity and short term prognosis in infants born after ART. Material and Method: Hundred twenty two newborns born after ART and admitted to our Neonatology Clinic between January to December 2007 were included. Patients' hospital records were evaluated retrospectively in terms of perinatal and neonatal medical data including congenital anomalies, neonatal mortality and morbidity related to complication of preterm birth such as chronic lung disease, intracranial hemorrhage, retinopathy of prematurity. The control group included all babies of normal pregnancy admitted to our Clinic in this period. Independent samples t-test and chi-square test were used for statistical analysis. Results: The study group included 123 ART babies. Prematurity rate was 95.6%, congenital anomaly 8.9% and mortality 20.3%. Of those, 90.2% showed a history of multiple pregnancy. In comparison with normal pregnancy, ART babies have lower birth weight, higher mortality and congenital anomaly rates. Conclusions: The pregnancies after ART carry higher risk of multiple pregnancy, low birth weight and congenital abnormality which play a role in increased neonatal mortality and morbidity rate. (Turk Arch Ped 2011; 46: 37-41)
doi:10.4274/tpa.46.07 fatcat:64xvezhpmrgrlg3jmi5f22xzsu