Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Arkun Tatar, Serdar Tok, Gaye Saltukoğlu
2011 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology  
Amaç: Duygusal Zekâ, ifade ettiği yapı eski olsa da kavram olarak oldukça yenidir ve bu kavram çerçevesinde ölçme araçları oldukça azdır. Bu durumun Türkçe literatürdeki yansıması da farklı değildir. Bu nedenle Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim (1998) tarafından geliştirilen ve Austin, Saklofske, Huang ve McKenney (2004) tarafından 41 madde olarak yeniden düzenlenen Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Ölçeğin Türkçe'ye dilsel
more » ... n Türkçe'ye dilsel eşdeğerliliği sağlandıktan sonra 17-78 yaşları arasında 1022 kadın (%58,6) ve 721 erkek (%41,4) toplam 1743 kişiye uygulama yapılmıştır. Bulgular: Verilerden elde edilen sonuçlar, ölçeğin üç faktörlü yapısı incelendiğinde hem açıklayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Austin ve arkadaşlarının (2004) sunduğu sonuçlar ile tutarlıdır. Ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlık katsayısı bütünü için 0,82, alt boyutları için ise 0,75, 0,39 ve 0,76 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin bütünü için test-tekrar test güvenirlik katsayısı bir hafta arayla (n=88) r=0,49, iki hafta arayla (n=85) r=0,56 bulunmuştur. Ölçeğin ayırt edici geçerliliğini incelemek için ölçekle birlikte 100 kişiye Beş Faktör Kişilik Envanteri uygulanmıştır. Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ile kişilik özellikleri arasında -0,28 ile 0,34 arasında değişen anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Ayrıca ölçek genel toplam puanı cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi açısından da karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre kadınların duygusal zekâ puanı daha yüksektir ve eğitim düzeyi yükseldikçe duygusal zekâ puanı da yükselmektedir. Sonuç: Sonuç olarak, bulgular Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği'nin Türkçe konuşan popülasyon için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olabileceğine işaret etmektedir. Ancak, ölçeğin faktör yapısının incelenmesi için başka çalışmalara gerek duyulmaktadır. Anahtar sözcükler: Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği, duygusal zekâ, ölçek uyarlama Kli nik Psikofarmakoloji Bülteni 2011;21(4):325-38 ABS TRACT: Adaptation of the revised schutte emotional intelligence scale into Turkish and examination of its psychometric properties Objective: Although emotional intelligence is not a new term, as a conceptual framework it is relatively new and the tools to measure it are rather few, a situation that is also reflected in Turkish literature. Therefore, in this study we aimed to adapt the Schutte Emotional Intelligence Scale, developed by Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, Dornheim, (1998) (33 item) and revised by Austin, Saklofske, Huang, McKenney, (2004) (41 item), into Turkish. Method: After the translation of the scale into Turkish, 1022 females (58.6%) and 721 males (41.4%), a total of 1743 subjects, ranging in age from 17 to 78 years , completed the Schutte Emotional Intelligence Scale. Results: The examination of the three-factor structure of the scale by explanatory and confirmatory factor analyses showed that the results were consistent with those reported by Austin et al. (2004) . The Cronbach-Alfa internal consistency coefficient for the entire scale was 0.82 and for the subscales was 0.75, 0.39 and 0.76. Test-retest reliability for the entire scale within one week was found to be r=0.49 (n=88), and within two weeks it was r=0.56 (n=85). To examine the scale's discriminant validity, the Five Factor Personality Inventory was administered to 100 subjects in addition to the Emotional Intelligence Scale. The results indicated that there were significant correlations between the Schutte Emotional Intelligence Scale and the personality traits ranging from -0.29 to 0.34. Emotional intelligence scores for the entire scale were compared in terms of gender, age, and educational levels. The results showed that females had significantly higher emotional intelligence scores than males and as the level of education increased so too did the scores of emotional intelligence. Conclusion: The results indicate that the Schutte Emotional Intelligence scale can be a reliable and valid instrument to be used for the Turkish population. However, further studies are needed to examine the factor structure of the scale.
doi:10.5455/bcp.20110624015920 fatcat:l3ijrcmar5d6pmot7nnwl47vhy