OTPORNOST IZVANBOLNIČKIH MOKRAĆNIH IZOLATA IZ PORODICE ENTEROBACTERIACEAE NA ANTIBAKTERIJSKE LIJEKOVE  STANJE U PRIMORSKOGORANSKOJ ŽUPANIJI THE RESISTANCE OF OUTPATIENT'S URINARY TRACT ISOLATES FROM FAMILY ENTEROBACTERIACEAE ON ANTIBACTERIAL AGENTS  SITUATION IN PRIMORSKOGORANSKA COUNTY

Tomislav Rukavina, Brigita Tićac
unpublished
dobivenim rezultatima, udio otpornih izolata bakterija najniži je prema ceftibutenu (3%), potom slijede ko-amoksiklav (5%), cefuroksim i gentamicin (6%), te ciprofloksacin i norfloksacin (7% i 8%). Dok su na osnovi naših rezultata cefazolin i nitrofurantoin bili nedjelotvorni prema 13% obuhvaćenih sojeva, stupanj otpornosti bio je najviši prema ko-trimoksazolu (26%) i amoksicilinu (44%). Ključne riječi: Enterobacteriaceae, mokraćne infekcije, empirijska terapija, antibakterijski lijekovi
more » ... ski lijekovi ABSTRACT Urinary tract infections are very frequent and often caused by bacterial agents. Therefore, they are one of the most common reasons for antbacterial agents prescribing. In everyday's practise the introduction of empiric antibiotic therapy is almost inevitable. The empiric therapy should be based on data regarding sus-ceptibility/resistance of the most common causal bacterial agents against antibacterial drugs on certain area. During 2004, Recommendations for antimicrobial therapy and prophylaxis of urinary tract infections in Croatia were published. Present paper presents the results of antimicrobial susceptibility testing of the most important bacterial agents of urinary tract infections belonging to the family Enterobacteriaceae performed in Teaching Public Health Institute of Primorsko-Gorans-ka County. The main goal of this paper was to determine the resistance rates against selected antimicrobials SAŽETAK Infekcije mokraćnoga sustava ubrajaju se među najčešće bakterijske infekcije, i jedan su od najučestalijih razloga primjene antibakterijskih lijekova. Iako bi bilo optimal-no zasnivati liječenje na nalazima laboratorijskoga testi-ranja osjetljivosti, to u praksi često puta nije moguće. Stoga se liječenje najčešće započinje empirijski, na osno-vi poznavanja osjetljivosti, odnosno otpornosti najvažnijih uzročnika infekcija prema antibakterijskim lijekovima na određenu području. Godine 2004. u Republici Hrvatskoj dogovorene su smjernice antimik-robnoga liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sus-tava. U ovome su radu prikazani rezultati ispitivanja osjetljivosti najvažnijih uzročnika mokraćnih infekcija-bakterija iz porodice Enterobacteriaceae-provedenih u Nastavnome zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Cilj je rada bio analiza stanja otpor-nosti najučestalijih izolata iz te porodice u trogodišnjem razdoblju (2004.-2006.), usporedba dobivenih rezul-tata s preporukama danim u sklopu Smjernica antimik-robnoga liječenja nakon njihova objavljivanja, te usporedba s podacima iz drugih dijelova Hrvatske. Analizom je obuhvaćeno ukupno 15.076 izolata. Prema 1 Mikrobiološki odjel, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,
fatcat:q66frnkz7zg3fktyemjonfhqda