Changes in body mass during weight loss treatment – a two-year prospective study
Zmiany masy ciała w trakcie terapii odchudzającej – dwuletnie badanie prospektywne

Katarzyna Krekora-Wollny, Edyta Suliga
2017 Studia Medyczne  
A reduction of 5% to 10% of body mass is related to a significantly lower risk of the occurrence of conditions whose underlying cause is obesity. Aim of the research: The analysis of body mass and body composition changes in overweight and obese patients undergoing weight loss treatment. Material and methods: A total of 129 overweight and obese individuals qualified for the study. All patients were instructed to follow a healthy, balanced diet based on the nutritional standards. The patients
more » ... e subjected to anthropometric measurements and body composition tests by means of bioimpedance analysis. The analysis included measurements performed 3, 6, 12, and 24 months after the first appointment. One-factor analysis of variance was applied to test the changes of body mass and composition in the following months. Results: The average body mass index of the patients decreased on consequent follow-up appointments from 33.8 ±5.17 kg/m 2 to 31.8 kg/m 2 after 3 months, 30.5 kg/m 2 after 6, and 29.6 kg/m 2 after 12 months, and remained at this level for another 12 months. The average amount of adipose tissue decreased from 40.98 ±7.1% to 38.34% after 3 months, 36.26% after 6, 34.69% after 12, and 34.43% after 24 months. Conclusions: Due to lifestyle adjustments, about 70% of the subjects achieved satisfactory results in the weight-loss process. The majority of these individuals were able to maintain satisfactory body mass loss in the longer term. After 24 months of observation, in about 1/3 of the individuals, a tendency to an increase in body weight and adipose tissue was observed, and in some cases a total regain of pre-treatment body mass. In order to improve the effectiveness and stability of the weight-loss process, it is necessary to conduct further studies aimed at identifying the causes for this phenomenon. Streszczenie Wprowadzenie: Redukcja masy ciała o 5% do 10% wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób, u podłoża których leży otyłość. Cel pracy: Analiza zmian masy i składu ciała u pacjentów z nadwagą i otyłością poddanych terapii odchudzającej. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 129 osób z nadwagą i otyłością prostą. Pacjenci zostali poinstruowani, aby przestrzegać zdrowej, zbilansowanej diety opracowanej na podstawie norm żywieniowych. Pacjenci zostali poddani także pomiarom antropometrycznym oraz badaniom składu ciała metodą bioimpedancji. W analizie uwzględniono pomiary wykonane po upływie 3, 6, 12 i 24 miesięcy od pierwszej wizyty. Do przetestowania zmian masy i składu ciała w kolejnych miesiącach terapii zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wyniki: Średni wskaźnik masy ciała pacjentów zmniejszył się podczas kolejnych wizyt kontrolnych z 33,8 ±5,17 kg/m 2 do 31,8 kg/m 2 po 3, 30,5 kg/m 2 po 6, 29,6 kg/m 2 po 12 miesiącach i pozostał na tym poziomie przez kolejnych 12 miesięcy. Średnia ilość tkanki tłuszczowej zmniejszyła się z 40,98 ±7.1% do 38,34% po 3, do 36,26% po 6, do 34,69% po 12 i do 34,43% po 24 miesiącach. Wnioski: Dzięki modyfikacji stylu życia ok. 70% badanych osiągnęło zadowalające rezultaty w procesie odchudzania. Większość tych osób była w stanie utrzymać akceptowalną utratę masy ciała w dłuższym czasie. Po 24 miesiącach obserwacji u ok. 1/3 pacjentów stwierdzono jednak tendencję do ponownego zwiększenia masy ciała i ilości tkanki tłuszczowej, a w niektórych przypadkach doszło nawet do powrotu do masy ciała sprzed terapii. Aby zwiększyć skuteczność i trwałość procesu odchudzania niezbędne jest prowadzenie dalszych badań mających na celu poszukiwanie przyczyn tego zjawiska. Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33/4 291 Changes in body mass during weight loss treatment -a two-year prospective study
doi:10.5114/ms.2017.72482 fatcat:qy3qkzqpfbavjhstj3owpumjcq