Association between apolipoprotein E gene and heart blood stasis syndrome in premature coronary heart disease pedigrees within the Hunan han nation population

Jie Li, Ling-Li Chen, Jian-Guo Wang, Zhi-Xi Hu, Yue Chen, Xiang-Zhuo Zhang, Xue-Qin Zeng, Jun-Peng Zhou
unpublished
Polymorphisms in the apolipoprotein E (apoE) gene may modulate lipoprotein metabolism and influence plasma lipid levels. Thus, polymorphisms in the apoE gene have been associated with an
fatcat:ckhom5bl7bhndhyzgivngmiv2u