Padesát let výzkumu Sázavského kláštera

Soňa Dvořáčková Hendrychová, Jan Kremer
2020 Archaeologia historica  
Abstrakt: Počátky výzkumu Sázavského kláštera jsou spojeny se jménem Oldřicha Stefana, který v roce 1939 zahájil sondáž před západním průčelím dnešního kostela. Následující výzkum byl ovlivněn aktivitami sázavského faráře a emauzského benediktina Metoděje Klementa, který se snažil nalézt nejstarší stavby spjaté s prvními opaty kláštera. Tato převážně amatérská fáze výzkumu skončila v roce 1951. Další výzkum podnítila instalace výstavy v konventu kláštera. V roce 1968 se proto výzkumu ujala
more » ... Reichertová z Archeologického ústavu ČSAV v Praze, která během několika dalších sezón prozkoumala prostor rajského dvora a areál tzv. severní zahrady, kde v roce 1971 objevila základy tetrakonchy. V roce 1981 ji ve vedení výzkumu vystřídal Petr Sommer, který zaměřil svou pozornost především do prostoru nedostavěného trojlodí. V 90. letech byl systematický výzkum ukončen a v areálu dochází již jen k menším záchranným akcím. Klíčová slova: Sázava -klášter -dějiny bádání -církevní archeologie -benediktini. Fifty years of research into the Sázava Monastery Abstract: The beginnings of research into the Sázava Monastery are associated with Oldřich Stefan who launched test digs outside the west frontage of the present-day church in 1939. The following phase of research was influenced by the activities of Metoděj Klement, a Sázava priest and a Benedictine from the Emmaus Monastery, Prague who tried to find the oldest structures connected with the first abbots. This predominantly amateur phase ended in 1951. Further research was triggered by the installation of an exhibition in the monastery. In 1968 the research was taken over by Květa Reichertová from the Archaeological Institute of the Czech Science Academy in Prague, who in the course of several seasons investigated the cloister and the North Garden where she uncovered the foundations of a tetraconch in 1971. In 1981 she was superseded by Petr Sommer who mainly focused on the area of the unfinished triple nave. In the 1990s the systematic research was completed and only minor rescue excavations are conducted within the monastery complex.
doi:10.5817/ah2020-2-11 fatcat:upjbekdk2jddjcwtdiwwv64oq4