ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER AYLAKLIK VE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Fatih ARIKAN, Hasan ÖZGÜR
2019 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın her alanına girdiği bir dönemde teknoloji ile olan etkileşimimiz artan bir hız ile devam etmektedir. Özellikle öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri ile olan etkileşimi göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu artan ve yoğun kullanımı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu olumsuzluklardan en önemlileri özellikle eğitim ortamlarında öğrenen başarısına olumsuz etki ettiği düşünülen
more » ... aylaklık ve bilişsel kapılma gibi kavramlardır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının siber aylaklık ve bilişsel kapılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma örneklemi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 376 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak "Eğitim Ortamlarına Özgü Hazırlanmış Siber Aylaklık Ölçeği" ve "Bilişsel Kapılma Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre siber aylaklık düzeyi ile bilişsel kapılma düzeyi arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının akademik başarı durumları ile siber aylaklık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülürken; akademik başarı durumları ile bilişsel kapılma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Ayrıca siber aylaklık düzeyi ile cinsiyet, sahip olunan teknolojik araç sayısı, sosyal medya hesabına sahip olma ve sosyal medya hesabı sayısı arasında anlamlı bir ilişki varken; bilişsel kapılma düzeyi ile sosyal medya hesabına sahip olma ve sahip olunan sosyal medya hesabı sayısı arasındaki ilişkinin de anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Siber aylaklık, bilişsel kapılma, öğretmen adayı ABSTRACT: In an era where information and communication technologies (ICT) have pervaded human lives, our daily duration of interaction with technological interfaces is increasing steadily. This is especially true of the world's young population, which includes pre-service teachers. This increased exposure to and interaction with ICT naturally brings 1 Bu çalışma 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu'nda özeti yayınlanmış bildirinin genişletilmiş ve yeniden gözden geçirilmiş halidir. * Öğr. Gör., İstanbul Rumeli Üniversitesi, about negative effects, alongside its benefits. Among these negative effects are phenomena named cyberloafing and cognitive absorption. The purpose of this study is to investigate the relationship between cyberloafing behavior and cognitive absorption of pre-service teachers. A sample population of 376 pre-service teachers has been determined via random sampling method among students in various programs of Trakya University Faculty of Education. Data has been collected via "Cyberloafing in Educational Settings Scale" and "Cognitive Absorption Scale". Findings have shown a weak positive correlation between cyberloafing incidence and cognitive absorption in pre-service teachers. In addition, a statistically meaningful relationship between cyberloafing incidence and academic success has been shown, while no meaningful relationship between cognitive absorption and academic success was displayed. Furthermore, statistically significant differences between cyberloafing levels of pre-service teachers grouped by gender, number of technological devices owned, having a social media account and number of social media accounts have been found; whereas cognitive absorption has also been discovered to significantly influenced by having a social media account and number of social media accounts of preservice teachers.
doi:10.26468/trakyasobed.569532 fatcat:bux32gsabvfhpkvjdgwsqbemmi