Teorijska usmerenost i validnost kod posmatranja u sociologiji i antropologiji *

Vladimir Iliü
unpublished
Apstrakt: U napisu se razmatraju tesno povezana pitanja teorijske usmerenosti i validnosti pri primeni metoda posmatranja u sociologiji i antropologiji. Ovom þlanku prethodio je tekst u kojem su razmotrena pitanja zadovoljavanja naþela objektivnosti, sistematiþnosti i pouzdanosti pri primeni posmatranja kao istraživaþkog postupka. Op-štiji problem odnosa teorije i istraživanja pri primeni posmatranja biüe analiziran u na-rednom tekstu. U uvodnom odeljku pokazuje se opšti okvir
more » ... ivnog shvatanja nauke i uloga metoda posmatranja u ovom kontekstu. U narednom odeljku napisa analizira se nastojanje da se pronaÿu opovrgavajuüi sluþajevi i razmatraju se granice postupka analitiþke indukcije. Ovaj odeljak bavi se uticajem analize podataka u kvalitativnom obliku dobijenih (najþešüe uþesniþkim) posmatranjem i izgradnje ob-jašnjenja na validnost posmatranja. Naredni odeljak þlanka pokazuje moguünost pove-üanja validnosti posmatranja pomoüu ukljuþivanja drugih izvora i naþina prikupljanja podataka. U zakljuþnom odeljku pokazuje se uticaj prenaglašavanja epistemoloških razlika izmeÿu kvalitativne i kvantitativne orijentacije u sociologiji i antropologiji na moguünost poveüavanja validnosti posmatranja kao istraživaþkog postupka. Kljuþne reþi: posmatranje, validnost, kvalitativna i kvantitativna orijentacija, analitiþka indukcija Uvod Pitanja teorijske usmerenosti i validnosti tesno su povezana. Od Lazarsfelda i Bartona kljuþ validacije je potvrdan odgovor na pitanje "da li se meri (istražuje) ono što se misli da se meri (istražuje)"? (Lazarsfeld, Barton 1969). Treba se setiti da sama reþ theoria izvorno znaþi posmatranje. U ovom napisu ovaj üe problem biti posebno ispitan s obzirom na njegove posledice po posma-tranje u sociologiji i u antropologiji. Pitanja zadovoljavanja naþela objektivno-* Tekst je deo projekta "Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri" (br. 179035) koji u potpunosti finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.
fatcat:x3qrkezpazehhf3aivdlfoowz4