Ius et Administratio 1/2015

Wydział Prawa, Administracji Rzeszowskiego, Jan Dytko, Wysza Szkoła Zarządzania, Administracji Opolu
unpublished
Kwalifikowane naruszenie prawa jako podstawa odwołania rektora szkoły wyszej Streszczenie Rektor szkoły wyszej jest monokratycznym organem uczelni, któremu w pewnych okolicznościach przypisuje się status organu administrującego. Władztwo rektora przejawia się w kształtowaniu indywidualnej sytuacji prawnej uytkowników zakładu administracyjnego, jakim jest szkoła wysza, w jednej z podstawowych form działania administracji publicznej-w formie decyzji administracyjnej. Rektorowi przysługują ponadto
more » ... kompetencje związane z kierowaniem uczelnią jako zorganizowaną instytucją oraz jej reprezentacja w stosunkach z otoczeniem. adna kompetencja rektora nie moe być jednak poza kontrolą. Wydawanie decyzji administracyjnych przez rektora podlega weryfikacji w administracyjnym toku instancji i w trybie sądowej kontroli, natomiast wykonywanie pozostałych kompetencji rektora poddane jest nadzorowi personalnemu. Kwalifikowaną podstawą ingerencji nadzorczej wobec rektora jest jedynie raące naruszenie prawa, które powoduje zastosowanie środka nadzoru. Jego formę stanowi akt nadzoru w postaci decyzji administracyjnej. Decyzja nadzorcza w sprawie odwołania rektora szkoły wyszej z powodu raącego naruszenia prawa podlega skardze do sądu administracyjnego. Słowa kluczowe: rektor szkoły wyszej, nadzór personalny, raące naruszenie prawa, decyzja administracyjna. Eligible Violation of Law as the Basis for Recalling a University Rector Abstract Rector is a monocratic body of a University, which is in certain circumstances attributed the status of an administrative authority. The Rector's power is manifested in the formation of an individual legal situation of the users of the University, being a kind of an administrative institution, in one of the basic forms of the public administration activities, i.e.
fatcat:bcixpyjxkrafrcriolviucevni