Determination of Human Papilloma Viruses DNA and genotypes in genital samples with PCR

2017 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Öz Amaç: Human Papilloma Virus'ün (HPV) dünya çapında her yıl 528.000 yeni vakaya ve 266.000 servikal kanser nedenli ölüme neden olduğu bildirilmektedir. HPV 16, enfeksiyonların %54.4'ünden, HPV 18 ise %16.5'inden sorumludur. Bu çalışmada Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran kadınlarda genital HPV enfeksiyonunun prevelansı ve genotiplerin dağılımı araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 261 genital örnekte HPV DNA, yüksek riskli 12 HPV genotipini
more » ... 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 ) saptayabilen ticari multipleks real-time PCR (Sacace Biotechnologies, İtalya) testi ile araştırılmıştır. Bulgular: 261 genital örneğin 100'ünde (%38.3) HPV DNA pozitifliği saptanmış olup kitin ile saptanabilen tüm genotiplere rastlanmıştır. Altmış bir örnekte (%61.0) tek HPV tipi, 39 örnekte (%39.0) ise birden fazla HPV tipi saptanmıştır. Çoklu genotip enfeksiyonlarında en sık iki tip (%53.8) ile enfeksiyon görülmüştür. HPV DNA pozitif örneklerde, en sık tip 16'ya (39/100,%39.0) rastlanırken, onu sırasıyla tip 51 (22/100,%22.0), tip 56 (18/100,%18.0), tip 52 (15/100,%15) ve tip 31 (15/100,%15) izlemiştir. Tek HPV tipi saptanan örneklerde en sık tip 16 (16/61,%26.2) daha sonra sırasıyla tip 51 (9/61,%14.8) ve tip 56 (8/61,%13.1) saptanırken, birden fazla HPV tipi saptanan örneklerde de tip 16 (23/39,%59.0) ve tip 51 (13/39,%33.3) ilk iki sırada yer alırken, onları tip 31 (11/39,%28.2) izlemiştir. Tartışma: Sonuç olarak, çalışma grubunu oluşturan kadınlarda genital HPV enfeksiyonu prevelansı %38.3 olarak belirlenmiş olup, dünyada olduğu gibi en sık saptanan HPV tip 16 olmuştur. HPV tip 18 diğer yüksek riskli HPV tipleri olan HPV tip 51 ve 56'dan daha geride yer almıştır. Bu tür epidemiyolojik çalışmalar servikal kanser tarama algoritmalarının geliştirilmesinde ve aşı çalışmalarında yol gösterici olmaktadır. Abstract Aim: It is reported that each year HPV causes 528,000 new cases and 266,000 cervical cancer induced deaths worldwide. HPV16 is responsible for 54.4%, HPV18 is responsible for 16.5% of the infections. In this study, the prevalence of genital HPV infection and distribution of genotypes were investigated in women who admitted to University Hospital. Material and Method: Genital samples of 261 women were investigated for the high-risk 12 HPV genotypes (HPV16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59) with multiplex realtime PCR (Sacace Biotechnologies,Italy). Results: In 100 of 261 (38.3%) genital samples, HPV DNA were positive and all genotypes that can be detected by the kit were identified at least once. In 61 samples (61.0%) a single HPV type was identified and in 39 samples (39.0%) more than one genotype was identified. Most mixed infections (53.8%), occurred with two HPV types. In HPV DNA positive samples, the most common type was HPV16 (39/100,39.0%) followed by HPV51 (22/100,22.0%), HPV56 (18/100,18.0%), HPV52 (15/100,15.0%) and HPV31 (15/100,15.0%). The most common genotypes identified in samples infected with a single type were HPV16 (16/61,26.2%), HPV51 (9/61,14.8%) and HPV56 (8/61,13.1%). In mixed infections, HPV16 (23/39,59.0%) was followed by HPV51 (13/39,33.3%) and HPV31 (11/39,28.2%). Discussion: As a conclusion, the prevalence of genital HPV infection in the studied population of women was 38.3%. HPV16 was the most common type similar to the worldwide data, while HPV18 was less prevalent than the other high-risk HPV types, HPV51 and HPV56. Such epidemiologic studies are useful to guide development of cervical cancer screening algorithms and vaccination studies.
doi:10.4328/jcam.4881 fatcat:sm6srxnrb5hq5lmctbiq4qbbme