Exploiting Category Similarity-based Distributed Labeling for Fine-Grained Visual Classification

Pengzhen Du, Zeren Sun, Yazhou Yao, Zhenmin Tang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3030249 fatcat:k32y6jwqhfextmngzi5b5vbecm