Ameliyat Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ve Hastalık Algısının Etkisi

Elif ZÜMRÜT ACAR, Ümmü YILDIZ FINDIK
2021 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi  
Bu araştırma, ameliyat sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar ve ameliyat sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunların hastalık algısına etkisini belirlemek amacıyla analitik ve kesitsel bir araştırma olarak yapıldı. Yöntem: Araştırma, Mayıs 2018-Kasım 2018 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin cerrahi kliniğinde yatan kriterleri karşılayan 104 hasta ile yapıldı. Veri toplamada, hasta bilgi formu, günlük yaşam aktiviteleri formu ve Hastalık Algısı Ölçeği kullanıldı. Verilerin
more » ... inde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen hastaların (n:104) 47.61±14.60 yaş ortalamasında, %80'nin kadın, %87'sinin evli, %52'sinin ilköğretim mezunu, % 65'nin çalışmadığı belirlendi. Hastaların günlük yaşam aktiviteleri ve sorun yaşama durumu değerlendirildiğinde, %89.4 oranında çalışma/eğlenme, %86.8 oranında güvenli çevrenin sağlanması/sürdürülmesi ve %52.9 oranında hareket etme boyutlarında olduğu bulundu. İletişim ve kişisel temizlik/giyim sorunu arttıkça duygusal temsiller algısının, cinsel yaşam sorunu arttıkça süre (akut/kronik) algısının, uyku ve ölüm kaygısı sorunu arttıkça sonuçlar algısının arttığı belirlendi (p<0.05). Sonuçlar: Bu araştırmada, ameliyat sonrası evde yaşadıkları sorunlardan iletişim, kişisel temizlik-giyim, cinsel yaşam, uyku ve ölüm kaygısının hastalık algısından etkilendiği belirlendi. Hastaların, hastalık algısının arttırılarak günlük yaşam aktivitelerinin iyileştirilmesine yönelik hemşirelik bakım planlarının yapılmasını önermekteyiz.
doi:10.53490/egehemsire.943140 fatcat:gb7pol5qajhd3odwjw7bhhhc7y