MULTI-CRITERIA ASSESMENT OF BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS / DAUGIAKRITERIS Į PASTATĄ INTEGRUOTŲ SAULĖS FOTOELEMENTŲ VERTINIMAS

Violeta Motuzienė, Kęstutis Valančius
2015 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
To make reasonable solutions concerning integration of PV into the façade, complex assessment must be performed at the design stage of the building, taking into account all benefits and losses. The paper presents multi-criteria analysis of semi-transparent BIPV. It is based on 4 criteria: energy, ecology, economy, comfort – 3e+c. Results show that because of twice lower solar heat gains, PV window enables to save almost half of cooling energy, it also significantly improves thermal comfort.
more » ... l primary energy demand of the office after application of PV drops from 171 kWh/m2 to 96 kWh/m2. Multi-criteria analysis shows that office with BIPV is more sustainable than the one with transparent window. Kad būtų priimti pagrįsti sprendimai, susiję su saulės fotoelementų integravimu į pastato fasadą, projektuojant pastatą reikia atlikti kompleksinį naudos ir nuostolių vertinimą. Straipsnyje pateikiama daugiakriterė į pastatą integruotų saulės fotoelementų analizė, pagrįsta 4 darnumo kriterijais: energiniu, ekonominiu, ekologiniu ir komforto – 3e+c. Rezultatai rodo, kad dėl perpus mažesnių saulės pritėkių esant langui su integruotais fotoelementais, beveik perpus sumažėja energijos poreikiai vėsinant patalpas bei žymiai pagerėja šiluminis komfortas. Bendras administracinės patalpos pirminės energijos poreikis integravus saulės elementus sumažėja nuo 171 kWh/m2 iki 96 kWh/m2. Daugiakriterė analizė rodo, kad sprendimas naudoti langą su integruotais fotoelementais yra darnesnis nei sprendimas naudoti skaidrų langą.
doi:10.3846/mla.2015.827 fatcat:tikipneprjccfcsxjncm65ex7y