Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình

Vũ Hữu Tuyên, Đỗ Việt Anh
2021 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng  
Bài báo nghiên cứu một số nội dung kiến thức hình học ứng dụng trong kiến trúc công trình, qua đó hỗ trợ cho giáo viên và sinh viên khi giảng dạy và học tập môn học hình học, nhằm phát huy cao nhất khả năng ứng dụng thực tiễn của môn học, đáp ứng được yêu cầu của thực tế khi sinh viên ra trường. Thông qua đó, góp phần vào phát triển tư duy cho sinh viên trong sáng tạo kiến trúc công trình.
doi:10.54772/jomc.04.2021.169 fatcat:wldfdkcq2jclpgmx4qcb3vi7ma