Features of reforming technical regulation system in Ukraine
Особливості реформування системи технічного регулювання в Україні

Mariana Bortnikova, Lviv Polytechnic National University, Mariana Ruda, Natalia Petryshyn, Lviv Polytechnic National University, Lviv Polytechnic National University
2020 Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development  
Викладено результати дослідження системи технічного регулювання в Україні та окреслено найважливіші напрями її реформування. З огляду на перспективи зростання експорту української продукції на ринки ЄС охарактеризовано особливості гармонізації українських стандартів відповідно до європейських норм. Розглянуто основні складові системи технічного регулювання, зокрема: метрологію, стандартизацію та оцінку відповідності. Наведено переваги та можливості для України у результаті впровадження так
more » ... го "промислового безвізу" із Європейським Союзом. Ключові слова: технічне регулювання; стандартизація; сертифікація; оцінка відповідності; зовнішня торгівля; угода АСАА. Постановка проблеми Система технічного регулювання забезпечує протекцію внутрішнього ринку та розширення зовнішнього ринку країни, а також сприяє розвитку інноваційних технологій та підвищенню конкурентоспроможності економіки. Ефективно сформована система технічного регулювання є важливим інструментом для сприяння та розвитку національного виробництва, а також його інтеграції до міжнародного підприємництва, зокрема покращення перспектив для українських експортерів на ринках ЄС. Розвиток глобалізаційних процесів, зокрема в межах зони вільної торгівлі, сприяє частковому або повному звільненню від сплати мит та подоланню нетарифних бар'єрів. Сьогодні вітчизняні суб'єкти господарювання не використовують повною мірою інструменти технічного регулювання (технічні регламенти, стандарти, оцінку відповідності) під час ведення своєї діяльності, що призводить до сповільнення процесу впровадження сучасних розробок та зниження конкурентоспроможності. Актуальність дослідження З огляду на виклики, що стоять сьогодні перед Україною, доцільно говорити про розроблення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на ринках ЄС, удосконалення державного управління у межах внутрішнього ринку, зокрема реформуванням системи технічного регулювання в Україні. Потрібно розуміти, що складовими системи технічного регулювання є стандартизація, оцінка відповідності, акредитація органів у цій сфері, ринковий нагляд, метрологія тощо. Формулювання мети та завдань статті Мета статті -актуалізація прагнення України до інтеграції в світову економіку за допомогою реформування і модернізації системи технічного регулювання, що своєю чергою конкретизувало
doi:10.23939/smeu2020.01.070 fatcat:fnwmybfpybd23pqfmeogy2ly4e