Sławomir Hypś, "Ochrona rodziny w polskim prawie karnym", Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 296

Małgorzata Tomkiewicz
2013 Studia Warmińskie  
Sławomir Hypś, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss 296. Problematyka zwi¹zana ze skuteczn¹, prawn¹ ochron¹ rodziny, a przede wszystkim z jej wizj¹ oraz zakresem i charakterem przys³uguj¹cych jej praw, jest obecnie zagadnieniem nonym spo³ecznie, wywo³uj¹cym liczne dysputy i polemiki. W szeroki nurt tej dyskusji wpisuje siê prezentowana ksi¹¿ka S³awomira Hypsia. Recenzje Autor jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Katolickiego
more » ... ytetu Lubelskiego Jana Paw³a II. Jego zainteresowania badawcze s¹ rozleg³e, obejmuj¹ oprócz prawa karnego materialnego, prawo nieletnich i kryminologiê. W szczególnoci specjalizuje siê w problematyce przestêpstw przeciwko rodzinie i opiece oraz wolnoci. Zasadniczym przedmiotem monografii jest analiza prawnokarnych rozwi¹zañ dotycz¹cych ochrony rodziny. Celem, jaki stawia sobie autor, jest okrelenie normatywnego systemu opartego na kompleksowej koncepcji ochrony rodziny jako podmiotu kolektywnego. S. Hyp podejmuje próbê odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: po pierwsze, czy rodzina jako wspólnota znajduje siê w obszarze zainteresowania ustawodawcy karnego? po drugie, jakie s¹ rzeczywiste granice kryminalizacji przestêpstw przeciwko rodzinie w wietle obowi¹zu-j¹cego prawa? oraz, po trzecie, czy s¹ to granice wystarczaj¹ce do ochrony rodziny? Prezentowana publikacja, poprzedzona przedmow¹ prof. dr hab. Alicji Grzekowiak, sk³ada siê ze Wstêpu (s. 1317), szeciu rozdzia³ów problemowych i Zakoñczenia (s. 265271). Zawiera równie¿ wykaz literatury i skrótów. We Wstêpie autor omawia zagadnienia metodologiczne, zakrelaj¹c jednoczenie ramy swych analiz. Zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e pe³ne przedstawienie problematyki zwi¹zków prawa karnego i rodziny znacznie wykracza³oby poza mo¿liwoci omówienia ich w jednym opracowaniu, autor zawê¿a analizowan¹ problematykê do najwa¿niejszych aspektów rodziny, które czyni¹ z niej wartoae spo³eczn¹ i prawn¹, tj. do jej struktury i podstawowych funkcji. W odniesieniu do tych aspektów dokonuje oceny czynów zabronionych, przy czym uwagê koncentruje jedynie na tych normach, w których elementy zwi¹zane z rodzin¹ zosta³y zaakcentowane przez samego ustawodawcê. W rozdziale pierwszym, zatytu³owanym Rola prawa karnego w ochronie rodziny (s. 1743), porusza problematykê racjonalizacji prawnokarnej ochrony rodziny oraz omawia granice tej¿e ochrony. Podkrela m.in., ¿e aby ustaliae zasadnoae, celowoae i przydatnoae kryminalizacji zachowañ odnosz¹cych siê do rodziny, nale¿y przede wszystkim ustaliae, jakie wartoci ma chroniae okrelona norma karna i jakich zamachów ma dotyczyae wynikaj¹cy z niej zakaz. Opieraj¹c siê na tezie, ¿e umieszczenie rodziny wród wartoci konstytucyjnych w sposób fundamentalny okrela kierunek ochrony prawnokarnej, autor wskazuje, ¿e katalog dóbr chronionych przez prawo karne powinien odpowiadaae przynajmniej w minimalnym stopniu katalogowi dóbr chronionych przez przepisy wyra¿aj¹ce konstytucyjne standardy ochrony rodziny. Kluczowe dla okrelenia modelu prawnokarnej ochrony rodziny w Polsce jest zatem wed³ug S. Hypsia ustalenie standardu ochrony rodziny przewidzianego w konstytucji (s. 23). Granice prawno-
doi:10.31648/sw.212 fatcat:epbn2ukg5zasbh4qarn4cgllni