THE IMPACT OF AGRARIAN EDUCATION ON THE RESTORATION AND DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

O. Dudziak
2019 Agrosvit  
О. А. Дудзяк, к. е. н., асистент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління, Подільський державний аграрно-технічний університет ВПЛИВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ НА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Стаття є етапом дослідження розвитку аграрної освіти України та її вплив на розвиток сільських територій, мотивацію сільської молоді до навчання в аграрних закладах освіти, повернення молоді на сільські території після отриманої освіти. Нині питання відновлення і розвитку сільських
more » ... територій України поставлено гостро перед урядовими установам, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та науковцями. Досвід відновлення і розвитку на селі переймають у сусідній Польщі, Сполучених Штатах Америки, Німеччині та в інших. Проте проблемі освіти на сільських територіях дуже часто не приділяють важливої уваги, що є дуже важливою помилкою. Популярність аграрної освіти втрачена через неналежної престижності праці на селі, через її важкість та не велику оплату. Однак на сьогодні постало питання нехватки кадрів у галузі сільського господарства, медицини, освіти на сільських територіях. Молодий спеціаліст після отримання освіти не вмотивований до повернення в село, через відсутність впорядкованої соціальної інфраструктури, відсутність місць сучасного молодіжного відпочинку, житлової бази, Інтернету,достойної оплати праці та інше. Склався стереотип, якщо жити і працювати в селі, то праця і життя буде важким, нудним і не цікавим. Часто молодь помиляється, оскільки навіть не здогадується, що на сільських територіях успішно працюють і розвиваються фірми, які можуть забезпечити молодого спеціаліста достойним проживанням в селі. Проблемою для держави та ВНЗ нині виявилось те, що аграрна освіта не популяризується, тому це потрібно вирішувати за допомогою інформування молоді всіх рівнів, що до важливості та додаткових можливостей отримання аграрної освіти для відновлення та розвитку сільських територій, для сільської молоді, для держави та органів місцевого самоврядування. Також базою для відновлення популярності аграрної освіти має стати шкільне виховання сільської молоді за допомого працівників аграрних закладів освіти, шляхом проведенням профорієнтаційної роботи та залучення до шкільного життя сільських школярів, адже саме від сільської молоді залежить відродження села. The article is a research stage of the agricultural education development in Ukraine and its impact on the rural areas development, the motivation of rural young people to study in agricultural educational institutions, the return of young people to rural areas after education. Nowadays the question of the restoration and development of the rural territories of Ukraine is acutely faced by government agencies, public organizations, local governments, and scientists. The experience of restoration and development in rural areas is accepted from neighboring Poland, the United States of America, Germany, and others. But the problem of education in rural areas is often not given important attention, which is a very important mistake. The popularity of agrarian education is lost due to inadequate prestige of working in the village, because of its severity, but not much payment. And today there is an issue of personnel shortage in the field of agriculture, medicine, education in rural areas. A young specialist, after getting an education, is not motivated to return to the village, due to the lack of an arranged social infrastructure, places for modern youth recreation, housing, the Internet, decent wages etc. There is a stereotype that living and working in the village provide you with hard work while boring and not interesting life. Often young people make mistakes because they do not even realize that in rural areas there are successfully operating and developing companies that can provide a young specialist with decent living in a village.
doi:10.32702/2306-6792.2019.4.10 fatcat:ytbrfhnlhzcazoqmewketp6awa