Highly efficient and stable planar heterojunction solar cell based on sputtered and post-selenized Sb2Se3 thin film

Rong Tang, Zhuang-Hao Zheng, Zheng-Hua Su, Xue-Jin Li, Ya-Dong Wei, Xiang-Hua Zhang, Yong-Qing Fu, Jing-Ting Luo, Ping Fan, Guang-Xing Liang
2019 Nano Energy  
doi:10.1016/j.nanoen.2019.103929 fatcat:i6up7ziog5af3bxmnl5ngc44cy