Pharmacotherapy of inflammatory boweldisease
Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů

Hana Dujsíková
2018 Klinická farmakologie a farmacie  
Klin Farmakol Farm 2018; 32(3): 7-10 / KLINICKÁ FARMAKOLOGIE A FARMACIE 7 HLAVNÍ TÉMA Farmakoterapie idiopatických Střevních zánětů Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů Hana Dujsíková Interní gastroenterologická klinika FN Brno a LF Masarykovy univerzity v Brně Pod pojmem idiopatické střevní záněty rozumíme Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Postihují nejčastěji ileocékální oblast, resp. tlusté střevo. Etiologie onemocnění je neznámá, na vzniku onemocnění se podílí více faktorů.
more » ... to fakt neumožňuje léčbu kauzální, léčba je možná pouze symptomatická. Základní skupiny léků, které využíváme k léčbě idiopatických střevních zánětů, jsou aminosalicyláty, kortikoidy, imunosupresiva a biologická léčba. Za doplňkovou léčbu považujeme antibiotika a probiotika, ve specifických případech volíme parenterální nebo enterální výživu. Léčba je pro každého pacienta zvolena individuálně, její efektivitu výrazně zvyšuje pacientova spolupráce na léčbě a dispenzární péči. Klíčová slova: idiopatické střevní záněty, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, farmakoterapie. Pharmacotherapy of inflammatory boweldisease Inflammatory bowel disease means Crohn's disease and ulcerative colitis. Mostly, it affects ileocecal area, resp. large intestine. Ethiology of the disease is unknown. The start of the disease is formed by a number of factors. This fact does not enable causal treatment; treatment is possible only as symptomatic. Basic drug groups that are used for treatment of inflammatory bowel disease are aminosalicylates, corticoids, immunosuppressive therapy and biological therapy. As a supplementary treatment can be considered antibiotics, probiotics; in specific cases parenteral or enteral nourishment is prescribed. Treatment is individually chosen for each patient; its effectiveness is considerably increased by patient's cooperation during the treatment and follow-up. Úvod Mezi idiopatické střevní záněty (ISZ) patří Crohnova choroba (CD) a ulcerózní kolitida (UC). Jedná o chronická zánětlivá onemocnění postihující nejčastěji trávicí trakt, ale mohou být postiženy i jiné orgány -nejčastěji klouby, kůže, oči. Incidence ISZ v České republice se pohybuje 12-15/100 000 obyvatel (1) a odhaduje se, že počet pacientů s ISZ se v České republice pohybuje kolem 30 000 (2). Etiologie onemocnění není známa, na vzniku onemocnění se podílí více faktorů, např. strava, životní prostředí, stres, střevní mikrobiom, genetický podíl je minimální. Onemocnění se nejčastěji manifestuje mezi 15.-30. a mezi 45.-60. rokem života. Crohnova choroba je chronické zánětlivé postižení kterékoliv části trávicí trubice, typické je segmentární postižení, kdy se střídají úseky střeva zdravého a postiženého. Zánět postihuje všechny vrstvy střevní stěny. Nejčastěji bývá postižen ileocékální přechod, anorektální oblast a tlusté střevo. Aktivní Crohnova choroba viz obr. 1 Ulcerózní kolitida je chronické zánětlivé postižení sliznice tlustého střeva, vždy bývá postiženo rektum a zánět se rozšiřuje orálním směrem. Dle rozsahu postižení hovoříme o proktitidě při postižení rekta, levostranném tvaru, kdy postižení nedosahuje za lienální ohbí a extenzivní tvar, pokud postižení přestoupí orálně nad lienální ohbí. Závažným, život ohrožujícím stavem je fulminantní kolitida, kdy se zánět rozšíří na všechny vrstvy střeva s hrozící střevní paralýzou či perforací. Aktivní ulcerózní kolitida viz obr. 2. Obě onemocnění se nejčastěji manifestují křečovitými bolestmi břicha, průjmovitou stolicí s nebo bez příměsi krve, několikrát denně, často i v noci. Dle tíže a místa postižení se může objevit anémie, malnutrice, váhový úbytek. Prvním příznakem Crohnovy choroby může být bolestivý perianální absces. V případě zánětlivého postižení rekta dominují v klinickém obraze tenesmy -KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA: MUDr. Hana Dujsíková, Ph.D., hdujsikova@seznam.cz Interní gastroenterologická klinika FN Brno a LF Masarykovy univerzity v Brně Jihlavská 25, 625 00 Brno Cit. zkr: Klin Farmakol Farm 2018; 32(3): 7-10
doi:10.36290/far.2018.016 fatcat:aylkifmjnfdb7csy4lyufhngxy