MEDİAL SİGMOİD ÇÖKÜNTÜ GÖRÜLME SIKLIĞININ PANORAMİK RADYOGRAFLAR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Gökhan ÖZKAN, Rüya SESSİZ AK
2021 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi  
Mandibular ramusun medial sigmoid çöküntüsü (MSÇ), üst ramusun medial tarafının hemen altında gözlenen anatomik bir çöküntüdür. İnce kemik yapısı nedeniyle panoramik radyograflarda unilateral ya da bilateral radyolüsensi olarak görünür. Konumu ve görünümü nedeniyle çeşitli patolojilerle karıştırılabilir. Bu çalışmanın amacı, MSÇ görülme sıklığının araştırılması ve karışabilecek olası patolojik durumlarla ayrımının yapılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği
more » ... ültesi arşivinde yer alan 2017-2018 yılları arasında çekilmiş panoramik radyograflar retrospektif olarak tarandı. MSÇ'nin tamamının görüntülenebildiği, artefakt içermeyen 1000 adet panoramik radyograf çalışmaya dahil edildi. Panoramik radyograflar tecrübeli bir oral radyolog tarafından MSÇ varlığı ya da yokluğu açısından değerlendirildi. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Ki-kare testi kullanıldı. P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 1000 adet panoramik radyografın 654'ü (%65,4) kadın, 346'sı (%34,6) erkek hastalara aitti. 766 radyografta MSÇ izlenmezken, 64 görüntüde bilateral, 170 görüntüde unilateral MSÇ izlendi. Medial çöküntü görülme sıklığında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0,436). Bilateral veya unilateral görülme sıklığınında da anlamlı fark yoktu (p=0,135). Yaş gruplarına göre panoramik radyografta medial çöküntü görülme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardı (p=0,023). Sonuç: MSÇ panoramik radyograflarda görülen, yaşla beraber artan, herhangi bir tedavi gerektirmeyen anatomik bir oluşumdur. Hekimler radyograflar üzerinde bu bölgeyi değerlendirirken MSÇ varlığını ve görünüm tiplerini göz önünde tutmalı, bölgedeki benzer görünüm veren patolojilerden ayrımını yapabilmelidir. Ayrıca bu bölgede yapılacak cerrahi işlemlerde kemiğin ince yapısı hesaba katılmalıdır.
doi:10.17567/ataunidfd.768738 fatcat:fc7fp5iro5btvk2voa7leepmom