Praca oryginalna Przydatność skali P-POSSUM w prognozowaniu wyników i kosztów leczenia w chirurgii naczyniowej Efficacy of P-POSSUM calculator in prediction of early results and cost of treatment in vascular surgery

Arkadiusz Kazimierczak, Marcin Śledź, Piotr Gutowski, Renata Guzicka-Kazimierczak, Miłosław Cnotliwy, Samir Zeair, Rabih Samad
2010 unpublished
3 Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacji z pododdziałem chirurgii wątroby i trzustki, z pododdziałem pobytu krótkoterminowego. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (General and Transplant Surgery Ward with sub-departments of Pomeranian Regional Hospital in Szczecin, Poland) Streszczenie Wstęp: Skale ocen mające na celu przewidywanie wczesnych wyników leczenia są powszechnie stoso-wane w medycynie. Spośród zaproponowanych algorytmów przewidywania wyników leczenia w
more » ... wyników leczenia w chirur-gii naczyniowej znalazła się skala P-POSSUM. W pracy podjęto próbę oszacowania jej użyteczności w prognozowaniu wyników i kosztów leczenia pacjentów z chorobami naczyń obwodowych. Materiał i metody: Dokonano analizy retrospektywnej wyników 1242 chorych leczonych w Klinice Chi-rurgii Ogólnej i Naczyniowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Operacyjnie leczono 762 chorych (61,35%), zachowawczo-126 (10,06%). U 354 (28,5%) zastosowano procedury endowaskularne, w tym angiografię i zabieg przezskórnej angioplastyki. Przeprowadzono retrospektywną analizę danych zgromadzonych w komputerowej szpitalnej bazie danych. Wyniki: W grupie 1242 zaobserwowano 14 zgonów (1,13%). Powikłania stwierdzono u 108 chorych (8,69%). Średnie wartości oszacowanego ryzyka powikłań wyniosły 25,34%, a zgonów 2,47%. Szacowa-ne odsetki były istotnie zawyżone w całej grupie. W poszczególnych klasach ryzyka kalkulator P-POSSUM dość dobrze przewidywał odsetek zgonów, ale nie powikłań. Jedynie dla zabiegów wewnątrznaczyniowych prognoza dotycząca ryzyka zgonu pozosta-wała w ścisłej zgodności z przewidywaniami. Ponadto stwierdzono istnienie bardzo słabej zależności liniowej między oszacowaną wartością ryzyka zgonu i ryzyka powikłań a kosztem leczenia. Zależności te nie mają znaczenia praktycznego, ponieważ wzrost ryzyka powikłania lub zgonu o 1% skutkuje wzrostem kosztów leczenia średnio o kilkanaście groszy, a równania regresji wyjaśniają 1-4% przypadków (r2 = 0,01-0,044). Wnioski: Skala P-POSSUM nadaje się do oceny ryzyka zgonu w grupie chorych poddawanych opera-cjom naczyniowym. Skala P-POSSUM nie ma praktycznego uzasadnienia w prognozowaniu kosztów leczenia operacyjnego w chirurgii naczyniowej Słowa kluczowe: P-POSSUM, chirurgia naczyniowa, Abstract Background: The prediction of surgical treatment results is commonly used in medicine. In vascular surgery p-POSSUM is proposed as good tool for estimating the risks and death after operation. Aim: p-POSSUM efficacy assessment in the prediction of death, complication and cost of treatment in vascular surgery. Material and methods: Patients (1242) were treated during a period of one year in the Vascular Surgery
fatcat:du64qa5fpjhg3fssm24qf6v2q4