Changes in the Transition of the Turkish Youth from Undergraduate and Graduate Education to Work over the Years
Türkiye'de Gençlerin Yükseköğretimden ve Lisansüstü Eğitimden İşe Geçiş Süreçlerinin Yıllara Göre Değişimi

Çiğdem Apaydın
2020 Yuksekogretim Dergisi  
Bu araflt›rman›n amac›, Türkiye'de istihdam edilen yüksekö¤renimli ve lisansüstü e¤itimli gençlerin demografik bilgileri (e¤itim düzeyleri, yerleflim yerleri, medeni durumlar›, mezun olduklar› bölümler) ve çal›flma durumlar› (ifl bulma yöntemleri, iflteki durumlar›, iflyerlerindeki statüleri, iflyerlerinin durumu) hakk›nda ayr›nt›l› bilgi elde etmektir. Araflt›rman›n modeli, bilgi edinmeyi ve keflfetmeyi amaçlayan keflfedici araflt›rma modelidir. Araflt›rman›n çal›flma grubunu 2014, 2015, 2016
more » ... u 2014, 2015, 2016 ve 2017 y›llar›nda Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan yap›lm›fl olan ‹flgücü Araflt›rmas› Veri Setinde yer alan 20-24 yafl ve 25-29 yafl aras› yüksekö¤renim ve lisansüstü e¤itim alan gençlerden elde edilen veri kaynaklar› oluflturmaktad›r. Araflt›rmada nitel araflt›rma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesinden yararlan›lm›fl, verilerin analizinde betimsel analiz kullan›lm›flt›r. 2014-2017 y›llar› aras›nda TÜ‹K taraf›ndan elde edilen veri kaynaklar›n›n analizine göre Türkiye'de yüksekö¤renim ve lisansüstü e¤itime sahip gençlerin oran› Avrupa Birli¤i ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda düflük düzeyde kalmaktad›r. E¤itimli gençlerin ço¤unlu¤u; flehirlerde ve ilçelerde yaflamakta, evlenmeyi ertelemekte, sa¤l›k, mühendislik ve ö¤retmenlik gibi ifl bulma konusunda daha rahat olan mesleklere yönelik e¤itim almay› tercih etmektedir. Araflt›rmadan elde edilen di-¤er bir tespit ise gençlerin ifllerini kendi olanaklar› ile bulduklar›, yeterince profesyonel destek alamamakta olduklar›d›r. Gençlerin büyük ço¤unlu¤u ücretli, maafll› veya yevmiyeli çal›flmakta, giriflimci olmay› tercih etmemektedir. Yüksekö¤renimli gençler özel iflyerlerinde, 25-29 yafl grubu lisansüstü e¤itime sahip gençler ise kamuda çal›flmaktad›r. Anahtar sözcükler: Gençler, istihdam, ifl gücü, okuldan ifle geçifl, yükse-kö¤renim ve lisansüstü e¤itim. This study aims to obtain detailed information regarding the demographic characteristics (education level, residential area, marital status, and academic department conferring the degree) and the working conditions (employment methods, employment status, status in the workplace, workplace conditions) of the undergraduate and graduate youths employed in Turkey. Aiming at learning and discovery, it was designed and conducted as an exploratory research study. The data consist of the Labor Force Survey Dataset released by the Turkey Statistical Institute (TSI) in 2014, 2015, 2016 and 2017 focusing on the undergraduate and graduate youths in the 20-24 and 25-29 age groups. The study applied document analysis, which is a qualitative research method, and the descriptive analysis technique for the data analysis. The analysis results of the TurkStat data covering the period between 2014 and 2017 revealed that the ratio of undergraduate and graduate youths in Turkey was lower than that of the European Union countries. The majority of the educated youths prefer living in cities and towns, postpone marriage, and receive training for jobs in the health, engineering and teaching sectors which offer better employment prospects. It was also found that young people find their jobs by their own means and they do not get adequate professional support. The vast majority of the Turkish youth work in salaried, wage-based, or per diem-based jobs, and they do not prefer to become entrepreneurs. While undergraduates mostly work in private workplaces, those aged 25-29 work in the public sector.
doi:10.2399/yod.19.018000 fatcat:dlxnyzg23zfjvm5to337bvmzn4