تحلیل مضمون تربیت‌بدنی و تقویت قوای جسمانی مبتنی بر آیات قرآن کریم

حسن بحرالعلوم, جواد قاسمی روشناوند, معصومه امامی روشناوند
2018 پژوهش در ورزش‌ تربیتی  
ورزش، تفریح و سرگرمی سالم که جسم و عقل را نشاط می‌بخشد، از اصول ضروری در زندگی انسان‌ها هستند و ازآنجاکه اسلام دین فطرت است این تمایل را به رسمیت شناخته و آن را تأیید و تحکیم نموده است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی ارائه نشده است. حال‌آنکه امروزه ورزش یکی از اموری است که به‌عناوین‌مختلف در جهان مطرح‌شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. این تحقیق با الگو قرار دادن قرآن به‌عنوان راهنمای عملی زندگی، به بررسی آیه‌های قرآن درزمینه‌ی ورزش و تقویت قوای جسمانی
more » ... اخته است. هدف از این تحقیق، بررسی سه سؤال اساسی چرایی؛ چیستی و چگونگی تربیت‌بدنی و تقویت قوای جسمانی از دریچه قرآن و ارائه یک الگوی جامع در این زمینه است. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی – اکتشافی است، برای بررسی الگوی تربیت‌بدنی و تقویت قوای جسمانی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برای گردآوری و شناسایی مضامین مرتبط با ورزش نخست مبانی نظری صاحب‌نظران بررسی شد، سپس با مطالعه کامل قرآن کریم، مضمون‌های مرتبط استخراج و کدگذاری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در اسلام آن تقویت قوای جسمانی ارزشمند است که در جهت تقرب به خداوند و رضای الهی باشد و با ویژگی‌هایی نظیر ایمان، امانت‌داری، علم، عقل و تقوا همراه باشد. الگوی به‌دست‌آمده دارای سه مضمون غالب، 7 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه بود. روابط میان این مضمون‌ها نیز در قالب یک الگو ارائه شد.
doi:10.22089/res.2017.4504.1336 doaj:20296c5227c2493b85a5fa1887f88a3a fatcat:gs5yz3spjbgmjm7rayup7ayg4e