Problematyka prawna rekompensat za ustanowienie formy ochrony przyrody – obszarów Natura 2000 na obszarach wiejskich

Adam Niewiadomski
2014 Studia Iuridica Agraria  
Problematyka prawna rekompensat za ustanowienie formy ochrony przyrody -obszarów Natura 2000 na obszarach wiejskich Regulacje dotyczące obszarów Natura 2000 w polskim systemie prawnym mają już ponad dziesięcioletnią tradycję. Wprowadzone w wyniku realizacji postanowień dyrektyw europejskich, jako jedna z form ochrony przyrody w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2 stanowią ważne dla funkcjonowania polskiego rolnictwa obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. 3 Wspomnieć
more » ... tylko należy, że obecnie obszary Natura 2000 zajmują około 20% powierzchni lądowej Polski. Ze względu na status prawny jest to 849 obszarów siedliskowych i 145 obszarów ptasich. 4 Na każdym z tych obszarów obowiązują odrębne przepisy prawne określające ich funkcjonowanie. Daje to w sumie prawie tysiąc aktów prawa powszechnie obowiązującego, które powinny realizować nie tylko postanowienia regulacji europejskich, ustawowych, ale przede wszystkim odpowiadać lokalnym potrzebom środowiskowym. Akty te ingerują także w sferę prawa cywilnego określając sposób wykonywania prawa własności. Z uwagi, że większość obszarów Natura 2000 znajduje się na obszarach o charakterze rolniczym, określone w planach ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz w planach zadań ochronnych obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczą rolników. Gospodarowanie przez nich na obszarach Natura 2000, czyli terenach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, nakłada na nich szczególny rodzaj zobowiązań wynikających z regulacji ochrony przyrody. Zobowiązania te powstające w wyniku aktu prawa publicznego stoją niejednokrotnie w konflikcie z prawami właściciela wynikającymi z regulacji cywilnoprawnych. Znalezienie właściwego sposobu funkcjonowania rolników na tych obszarach, bez większego Badania zostały sfi nansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach fi nansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/S/HS5/00338.
doi:10.15290/sia.2014.12.05 fatcat:hycpjpw7zver5lovj4dfhwdtem