Διαμόρφωση Μικροκλίματος στο Συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων - Προσομοίωση με το Λογισμικό ENVI-met [article]

Agoritsa I. Emmanouil, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Ιωάννης Τζουβαδάκης
2014
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης του αστικού σχεδιασμού στη διαμόρφωση των τοπικών κλιματικών συνθηκών μιας περιοχής. Συγκεκριμένα, προσεγγίστηκε βιοκλιματικά ο περιβάλλον χώρος του συγκροτήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων. Διερευνήθηκε η επίδραση των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής στη διαμόρφωση των μικροκλιματικών συνθηκών της, κάνοντας χρήση του λογισμικού ENVI-met. Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί ένα τρισδιάστατο
more » ... ατικό μοντέλο, σχεδιασμένο για την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης των επιφανειών, της βλάστησης και της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον. Επίσης, αναλύει την επίδραση αστικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας στις τοπικές κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής. Αφού πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης, προέκυψαν αποτελέσματα που αφορούν στη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, την ένταση του ανέμου, τη σχετική υγρασία και τα επίπεδα θερμικής άνεσης. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και προτάθηκε η υλοποίηση παρεμβάσεων μικρής κλίμακας, με σκοπό τη βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών και συνεπώς, των επιπέδων θερμικής άνεσης. Ακολούθησε η προσομοίωση της περιοχής έχοντας εφαρμοσθεί οι ανωτέρω παρεμβάσεις και διαπιστώθηκε η συμβολή τους στη διαμόρφωση ευνοϊκότερων περιβαλλοντικών συνθηκών.
doi:10.26240/heal.ntua.2601 fatcat:kv4c2xl7zzc2lmurfiw5nniv7u