گزارش موردی توانبخشی دهلیزی در بیماری با سرگیجه مقاوم به درمان و ناهنجاری سیستم ساکول

صادق جعفرزاده
2019 Journal of Paramedical Science and Rehabilitation  
هدف: گزارش موردی از توانبخشی دهلیزی در بیماری با سرگیجه مقاوم به درمان در اثر ضربه به سر و درگیری سیستم ساکول یافته های بالینی: نتایج آزمون الکترو نیستاگموگرافی (Electronystagmography) و oVEMP در این بیمار طبیعی بود.اما نتایج آزمون cVEMP نشان دهنده آسیب سیستم ساکول در سمت راست بود. تشخیص: آسیب سیستم دهلیزی به علت ضربه به سر درمان: توانبخشی دهلیزی نتایج: در ابتدای درمان بیمار دارای سرگیجه های مکرر بود و وضعیت تعادلی بیمار بسیار نامساعد بود. نتایج آزمون های رمبرگ (Romberg) و راه رفتن جفتی (Tandem
more » ... ه رفتن جفتی (Tandem Gait) غیر طبیعی بود. برای بیمار جلسات منظم توانبخشی دهلیزی برنامه ریزی شد و از تمرین های آداپتیشن (Adaptation) و ثبات گیز (Gaze Stability) استفاده شد. پس از 5 ماه، سرگیجه های بیمار به میزان زیادی از بین رفته بود و وضعیت تعادلی نیز بهبود چشمگیری را نشان می داد.
doi:10.22038/jpsr.2019.35429.1860 doaj:94a3b848f07c474abbcd3ba17b5f720c fatcat:mokmmrz3uvazphhuzcoc4tzh5a