Pilonidal sinüs cerrahisinde aspiratif dren kullanýmý Suction drain usage in treatment of pilonidal sinus disease Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery

Erdem Nalbant, Ýrfan Baþpýnar, Gültekin Erdoðan, S Öziþ, Sarýkamýþ Asker, Hastanesi Genel, Cerrahi Kliniði
unpublished
85 Pilonidal sinüs, sýklýkla genç erkeklerde görülen bir sakrokoksigeal bölge hastalýðýdýr. Gerçek insidansý tam olarak bilinmemektedir. Askerlerin tümünün erkek ve bu hastalýðýn tepe yaptýðý yaþ grubunda olmasý nedeniyle askerlerde normal nüfusa göre daha sýk görülmektedir. Ülkemizde askerler arasýnda yapýlan bir araþtýrmada sýklýðý %8,8 olarak bulunmuþtur (1). Kesin ve kalýcý tedavinin cerrahi eksizyon olduðu konusunda görüþ birliði olmasýna karþýn, ideal cerrahi yöntem ve aspiratif dren
more » ... aspiratif dren kullanýmý konusunda farklý görüþler vardýr. Dren kullanýmý komplikasyon oranýný azaltmak, yara iyileþmesini hýzlandýrmak ve günlük aktivitelere dönüþ süresini kýsaltmak amacýyla tercih edilmektedir (2-5). Bu çalýþmada Pilonidal sinüs hastalýðýnýn total eksizyon ve primer kapama yöntemi ile tedavisinde aspiratif den kullanýmýnýn yararlý olup olmadýðýný araþtýrmak amaçlanmýþtýr. Gereç ve Yöntem Bu prospektif klinik çalýþma Eylül 2004-Þubat 2005 tarihleri arasýnda Sarýkamýþ Asker Hastanesi Genel Cerrahi Kliniðinde tüm hastalardan onay alýnarak gerçekleþtirildi. Pilonidal sinüs hastalýðý nedeniyle total eksizyon ve primer kapama ameliyatý yapýlan 64 hastanýn 28'inde aspiratif dren kullanýlýrken (Grup I), 36'sýnda kullanýlmadý (Grup II). Aspiratif dren kullanýmý için herhangi bir seçim kriteri kullanýlmadan hastalar rasgele seçildi. Ameliyatlar dört farklý cerrah tarafýndan gerçekleþtirildi. Akut enfeksiyonu ve apsesi olan hastalar çalýþmaya dahil edilmedi. Hastalarýn demografik özellikleri, vücut kitle indeksleri, ameliyat süreleri, komplikasyon (hematom, seroma, yara yeri enfeksiyonu) oranlarý, dikiþ alýnma süreleri ve günlük aktivitelerine dönüþ süreleri kaydedildi. Tüm ameliyatlar spinal anestezi altýnda yapýldý. Ameliyat öncesi profilaktik antibiyotik olarak sefozolin 1 g. intravenöz olarak yapýldý. Komplike olgularda sinüs aðýzlarýndan biri geniþletildi ve metilen mavisi verilerek sinüs trasesi tam olarak tespit edildi. Sinüs aðýzlarýnýn tamamýný içine alacak þekilde vertikal eliptik insizyon yapýldý. Sinüs kavitesi sakrokoksigeal fasyaya kadar total eksize edildi. Ameliyat loju, 0 numara polipropilen dikiþ materyali kullanýlarak, presakral fasyadan da geçecek þekilde tek tek sütürlerle, ölü boþluk kalmayacak þekilde primer olarak Amaç: Pilonidal sinüs hastalýðýnýn total eksizyon ve primer kapama yöntemi ile tedavisinde aspiratif dren kullanýmýnýn yararlý olup olmadýðýný araþtýrmak üzere yaptýðýmýz prospektif klinik çalýþmanýn sonuçlarýný sunmayý amaçladýk. Yöntem: Eylül 2004-Þubat 2005 tarihleri arasýnda, 64 hastaya pilonidal sinüs hastalýðý nedeniyle spinal anestezi altýnda total eksizyon ve primer kapama ameliyatý yapýldý. Bu hastalarýn 28'inde (Grup I) aspiratif dren kullanýlýrken, 36'sýnda (Grup II) kullanýlmadý. Ýki grup komplikasyon oraný, dikiþ alýnma süresi ve günlük aktivitelerine dönüþ süreleri açýsýndan karþýlaþtýrýldý. Bulgular: Hastalarýn tamamý erkek ve yaþ ortalamalarý 22.2 (20-27) idi. Gruplar yaþ ortalamasý ve vücut kitle indeksi açýsýndan homojendi. Ameliyat sonrasý komplikasyon oraný Grup I'de %3,5 (1 hasta), Grup II'de %5,8 (2 hasta) olarak saptandý. Ýki grubun komplikasyon oraný arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmadý (p=0.712). Ýki grubun ameliyat süresi, dikiþlerin alýnma ve günlük aktivitelerine dönüþ süreleri arasýnda da istatistiksel olarak anlamlý fark bulunmadý. (Ameliyat süresi için p=0.634, dikiþ alýnma süresi için p=0.354, günlük aktivitelerine dönüþ süreleri için p = 0.389). Primer olarak kapatýlan olgularda %12,1 oranýnda infeksiyon geliþmesi nedeniyle yara tekrar açýlmak zorunda kalýnýldý, geciktirilmiþ yara kapama grubunda ise %11,5 oranýnda infeksiyon geliþti ve iki grup arasýnda anlamlý fark saptanmadý (P>0,05). Ayrýca iki grup arasýnda beyaz küre sayýmý, ameliyat süresi ve hastanede kalýþ süresi arasýnda anlamlý fark saptanmadý. Sonuç: Total eksizyon ve primer kapama ameliyatý, pilonidal sinüs hastalýðýnýn cerrahi tedavisinde sýk tercih edilen yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde aspiratif dren kullanýmýnýn, hematom, seroma ve yara enfeksiyonu gibi komplikasyonlarý azaltarak günlük aktivitelere dönüþ süresini kýsaltmadýðý görüldü.
fatcat:yy7rjwfdwjbzrbbtsvc3l5t7ki