Вікові та статеві особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит
Age and gender features of bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis

О.О. Гарміш, Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ, А.В. Романовський, Т.В. Орлик, Т.І. Зеніна, Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ, Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ, Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», Київ
2018 Ukrainian Medical Journal  
Вікові та статеві особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит Мета -оцінити стан мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у хворих на ревматоїдний артрит (РА) різ ної статі залежно від клінічного перебігу. Об'єкт і методи дослідження. Обстежено 145 хворих на РА віком 18-72 роки, із них 117 жінок (середній вік 45,4±13,0 року, середня тривалість хвороби 9,1±7,7 року, із них 48 (41,0%) у постменопаузальному періоді -ПМП) та 28 чоловіків (середній
more » ... оловіків (середній вік 46,4±16,9 року, середня тривалість хвороби 4,2±4,1 року). У 91,7% хворих спостерігали помірну або високу активність РА за DAS28. 68,4% жінок та 64,3% чоловіків застосовували глюкокортикоїди в дозі, еквівалентній преднізолону ≥5 та ≤10 мг/добу, протягом >3 міс, 86,9% пацієнтів одержували метотрексат. МЩКТ вивчали у ділянці шийки стегнової кістки, поперекового відділу хребта, передпліччя (середня третина кісток передпліччя, дистальна третина кісток передпліччя, ультрадисталь ний відділ кісток передпліччя). Залежно від етапів дослідження пацієнтів розподіляли на підгрупи та вивчали зв'язки між показниками МЩКТ та тривалістю й віком маніфестації РА, ступенем його активності, серопозитив ністю. Результати. Кількість пацієнток у ПМП зі зниженням МЩКТ (остеопороз та остеопенія) більше ніж вдвічі перевищувала кількість пацієнток репродуктивного періоду (87,5 і 37,7% відповідно). У ПМП виявлено залежність зниження МЩКТ від тривалості та активності хвороби. У жінок у ПМП вже через 2 роки від початку хвороби за реєстровано вірогідне зниження МЩКТ поперекового відділу хребта (L 1 -L 4 ), а через 10 років -зниження МЩКТ стегнової кістки (шийка стегнової кістки, вся стегнова кістка). У репродуктивний період вірогідне зниження МЩКТ зафіксовано лише в ділянці передпліччя (середня третина кісток передпліччя -Z=2,50 (р=0,01), дистальна тре тина кісток передпліччя -Z=2,01 (р=0,04)) у пацієнток із позитивним ревматоїдним фактором та не виявлено залежності змін МЩКТ від тривалості та активності хвороби. Встановлено прямий кореляційний зв'язок між віком на початку захворювання та МЩКТ у передпліччі. У чоловіків із РА після двох років хвороби виявлено значне зни ження МЩКТ усіх досліджуваних ділянок. У ділянці L 1 -L 4 доведено зворотний кореляційний зв'язок зі ступенем активності РА. Ключові слова: ревматоїдний артрит, мінеральна щільність кісткової тканини, тривалість ревматоїдного артриту, активність ревматоїдного артриту, ревматоїдний фактор, DAS28, остеопороз, остеопенія.
doi:10.32471/umj.1680-3051.128.134725 fatcat:2qlmvlmkyrhoxa7bmmpqiwapku