ARAÞTIRMALAR (Research Reports) OLGU SUNUMU(Case Reports) Following up a Case of Drug Addiction in the Intensive Care Unit Deniz Erdem Nermin Göðüþ

Madde Bir, Olgunun Yoðun, Bakýmda Ýzlemi, Uzman Belgin, Akan Ankara, Numune Hastanesi, Belgin Akan, Demet Albayrak, Derya Gökçýnar, Esra Aksoy, Accoc Prof
Erciyes Medical Journal)   unpublished
Substance abuse is an important medical problem especially in young population. Induction of anesthesia in such patients and treatment of them in the intensive care unit demands special interest because there is an interaction between the drugs used for substance abuse and for anesthesia. We report the management of prominent sympathetic activity characterized with tachycardia and hypertension in spite of deep sedation in a drug abuser case hospitalized in the intensive care unit due to having
more » ... unit due to having multiple trauma. Özet Madde baðýmlýlýðý, özellikle gençlerde, önemli bir saðlýk problemidir. Baðýmlýlýk yapan ilaçlarýn anestezide kullanýlan bütün ilaçlarla etkileþiminin bulunmasý, bu olgularda anestezi uygulamalarýný ve yoðun bakýmdaki izlemlerini özellikli kýlar. Bu yazýda, yoðun bakýmda çoklu vücut travmasý nedeniyle izlenen, madde baðýmlýlýðý olan olguda derin sedasyona raðmen görülen taþikardi ve hipertansiyonla karakterize dirençli sempatik aktivitenin tedavisi ile ilgili temel yaklaþým sunulmaktadýr. Anahtar kelimeler: Madde baðýmlýlýðý; Madde kötüye kullanýmý; Yoðun bakým.
fatcat:7kwmnasmlzhktkj4k5lt4pas5e