BADANIA PRDKOCI FALI AKUSTYCZNEJ W BETONIE PALI CFA 1. Wprowadzenie

Karolina Gorska, Jarosaw Rybak
unpublished
Bezporednia kontrola robót fundamentowych czsto zaburza proces inwestycyjny-wy-dua jego czas, jak równie podnosi koszty. Niejednokrotnie wykonawcy robót zaley na skróce-niu czasu prowadzenia bada kontrolnych. Dotyczy to gównie bada nonoci, gdzie moliwo wykonania bada jest uzaleniona zarówno od wytrzymaoci tworzywa pala jak i od zjawisk zachodzcych w gruncie wokó pala. Odmienny problem stanowi moliwo wykonania bada jakociowych: sprawdzenia cigoci i dugoci pala metod niskoenergetyczn [2]. Róne
more » ... etyczn [2]. Róne aspek-ty bada cigoci pali wg normy [1] poruszano równie w publikacjach [3-5, 10]. Popularn me-tod badawcz jest metoda PIT [8, 9] gdzie badanie dugoci polega na pomiarze czasu powrotu fali akustycznej odbitej od podstawy pala. Za pomoc skalibrowanego motka wzbudzony zostaje impuls, którego wzbudzenie i odbicie jest rejestrowane przez odbiornik w gowicy pala. Nastp-nie przeprowadza si analiz otrzymanego sygnau. Nieco inaczej przebiega analiza w metodzie Impulse Response S'Mash [11], gdzie analizuje si czstoci wzbudzonych drga. W obydwu metodach moliwe jest wykrycie przewe, inkluzji, czy te pkni pala. Podstawowym pro-blemem jest jednak zawsze okrelenie prdkoci rozchodzenia si fali w betonie. Prdko fali opisana zalenoci (1) zaley od moduu odksztacenia i gstoci orodka. W procesie dojrzewania betonu, wraz ze wzrostem jego wytrzymaoci wzrasta modu sprystoci i nastpuje przyrost prdkoci rozchodzenia si fali sprystej. Wanym aspek
fatcat:yo5jxzty3jeuxckdrs24jh6fgm