nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh

Dũng Lê Đăng, Tâm Nguyễn Thành, Tuấn Đặng Việt
2020 The Transport and Communications Science Journal  
Bài báo phân tích ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp giữa dầm thép với cột bê tông cốt thép (BTCT) chịu đồng thời lực nén dọc trục cột và tải trọng tĩnh tác dụng ở dầm. Dầm thép được liên kết với cột BTCT bằng thanh thép hình đặt trong cột. Các tấm thép được sử dụng ở vùng nút để tăng cường khả năng chịu cắt cho nút. Kết quả thí nghiệm so sánh trên các mẫu có sử dụng và không sử dụng thép tấm. Hình dạng cốt đai vòng kín và cốt đai hở chịu cắt ở vùng nút cũng được xem xét đến trong nghiên cứu.
more » ... đến trong nghiên cứu.
doi:10.25073/tcsj.70.5.6 fatcat:caodvltswfdm5h2xrp7clfjtre