İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programı Kapsamında Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi

Fatma özüdoğru
2017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalışma ile 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan ilkokul ikinci sınıf İngilizce öğretim programı uygulama önerileri ile uygulamada gerçekleşen durumun uyumunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada karma araştırma yöntemi desenlerinden eşzamanlı çeşitleme karma yöntemi kullanılmıştır. İlkokul ikinci sınıf İngilizce öğretim programında önerilenler ile uygulamada gerçekleşen durumun uygunluğunun belirlenmesinde kullanılan ve Uşak ilinde iki farklı ikinci sınıfta
more » ... klı ikinci sınıfta yapılan katılımcı gözlem çalışması yoluyla nitel veriler toplanmıştır. İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinde ikinci sınıf İngilizce öğretim programı amaçlarının gerçekleşme durumunu ortaya koymaya yönelik yapılan ve Uşak ilinde katılımcı gözlem yapılan iki sınıftaki 48 öğrenciye uygulanan dinleme ve konuşma başarı testleri yoluyla da nicel veriler elde edilmiştir. Veriler 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Gözlemlerin çözümlenmesinde frekans değerleri hesaplanmıştır. Başarı testinin değerlendirilmesinde ise aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (Ss) kullanılmıştır. İlkokul ikinci sınıf İngilizce öğretim programında öngörülenler ile uygulamada gerçekleşen durumun uyumlu olmadığı sonucuna varılmıştır. Programın temel hedefleri olan dinleme ve konuşma becerilerine gereken önemin verilmediği belirlenmiştir. Ayrıca, derslerde hedef dilin bir öğretmen tarafından hemen hemen hiç kullanılmadığı ve iki öğretmen tarafından da dersin ağırlıklı olarak Türkçe işlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, hizmetiçindeki İngilizce öğretmenlerine yönelik ikinci sınıf İngilizce öğretim programının uygulama ilke ve esaslarını tanıtan hizmetiçi eğitim programlarının uygulanması önerilebilir. Anahtar Sözcükler: İlkokul ikinci sınıf ingilizce öğretim programı, dinleme başarı testi, konuşma başarı testi, katılımcı gözlem. Abstract: This study aimed to reveal if the implementation principles of the primary school second grade English language teaching curriculum, carried out since the academic year of 2013-2014, were in line with the real classroom implementations. This research was designed as concurrent triangulation mixed method. The qualitative data were collected through participant observations implemented in two different second grade classes in Usak which were used to determine if the implementation principles of the curriculum matched with the real implementation in the classroom. As quantitative data collection instrument, an achievement test, which was conducted in order to determine if second grade curriculum aims can be realized for second grade students, was employed and data were obtained from 48 second grade students who were in the two observed classes. The data were collected in the spring semester of 2013-2014 education year. Frequencies were calculated in the analysis of observations. Quantitative data obtained from the achievement test were analyzed through mean (X) and standard deviation. It was concluded that the implementation principles of the second grade English language teaching curriculum were not in line with the real classroom applications. It was also found that enough importance was not attached to listening and speaking aims which were the core aims of the curriculum. Furthermore, it was determined that one of the teachers hardly used the target language and both teachers mostly conducted the lessons in Turkish. Within this context, it can be recommended that teachers need to be provided with quality in-service training opportunities related to the implementation principles of the second grade curriculum.
doi:10.21764/efd.96650 fatcat:e2gewyih3ra3rb7ngzn4njzeou