Nederlandsch Kathedersdcialisme

J. d'A. D. B.
1880 De Economist  
Teen ik in her voorjaar van 1878 geroepen werd om te Utrecht den aeademisehen leerstoel veer Staathulshoudkunde in te nemen, scheen m~i her oogenblik gunstig om m.ijne denkbeelden uittespreken over den strijd, welke sedert eenige jaren tusschen de beoefenaars dier wetenschap over hare methode werd gevoerd. Blijkens eenige artikelen in de Fragen des T~jds en in h~t Faderland hadden de stellingen, ten bate eener nieuwe methode in Duitschland 't eerst gepredikt, ook bier te ]ande ~jverige en warme
more » ... voorstanders gevonden. Ook bij eene openbare diseussie op eene Vergadering der Vereeniging veer Statistiek, te Amsterdam in 1875, hadden zich woordvoerders der nieuwe riehting luide doen hooren. Her debar, daar gehouden, scheen mij echter --en in een druk bezochte vergadering ken moeielijk anders worden verwacht --niet z66 grondig, dat men teen reeds, zonder mijns inziens voorbarig te zijn, her geding in staat van wi.jzen had mogen verklaren. Van daar m~jne redevoering, den 26 Maart 1878 over het Kathedersocialisme uitgesproken. In deze toespraak kwam ik tot de slotsom, dat de kathedersocialisten, den waren aard van eeonomisch onderzoek miskennend, zwak in 't opbouwen van eigen stelsel~ strijders vooral veer een logica van slecht gehalte, geen nieuwe vruchtbrengende righting der wetenschap hebben aangewezen. Veer zoover m~jn doel is geweest strijd uit te lokken~ is her boven verwachting bereikt. Een reeks van vertoogen is op mijn toespraak gevolgd. Binnen drie maanden had ik repliek. F|uks verscheen Mr. Goeman Borgesius in her str~idperk met een open brief nan mijn adres~ in bet Juninummer van de $Su~/endes T~'Z~ ECON. "1880. 9
doi:10.1007/bf02209627 fatcat:26tsw65qwva6jftqzk3thjvswi