Kształcenie akuszerek w Wilnie w czasach Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Szkoły Głównej Litewskiej (1780–1803)

Małgorzata Stawiak-Ososińska
2016 Rocznik Andragogiczny  
Education of midwives in Vilnius dating back to the University of the Grand Duchy of Lithuania and Principal School of the Grand Duchy of Lithuania (1780-1803) Streszczenie. Reorganizacja Akademii Wileńskiej, jaka miała miejsce w pierwszych latach działalności Komisji Edukacji Narodowej sprawiła, że w Wilnie po raz pierwszy w dziejach tego miasta powstała szkoła kształcąca przyszłe położne. Początki były niezwykle trudne. Do sprawnego funkcjonowania tego typu placówki brakowało odpowiedniego
more » ... lecza, pomocy naukowych, nauczycieli, a przede wszystkim tzw. "materiału klinicznego", czyli kobiet, które zgodziłyby się rodzić "publicznie". Mimo wielu problemów, szkołę udało się uruchomić. Poziom kształcenia zapewne nie był zbyt wysoki. Udało się jednak stworzyć podwaliny do dalszego rozwoju tego typu szkolnictwa. W artykule pokazano jak wyglądały początki i działalność wileńskiej szkoły akuszerek w latach 1780-1803. Słowa kluczowe: położnictwo, historia, kształcenie akuszerek, Wilno XVIII wiek. Summary. Vilnius Academy reorganization which took place during the early years of the Commission of National Education activity resulted in establishing a school educating future midwives for the first time in the history of the city. The beginnings were extremely difficult. To run its activity efficiently this type of institution was missing appropriate base, study aids, teachers, and first of all, so called "clinical material" -women who would agree to give birth "publicly". Despite many problems the school began its activity. Education level was not high. However, foundations to further development of this type of education were created. The article presents the beginnings and activity of the Vilnius midwives' school between 1780 and 1803.
doi:10.12775/ra.2015.020 fatcat:yty45x4lyndfpjfaxjjxfjwgwu