ЛИНЕЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА НА ПОЛА ВЪРХУ ОБЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СУЛФХИДРИЛНИ ГРУПИ В КРЪВТА A LINEAR REGRESSION MODEL FOR EVALUATING THE EFFECT OF GENDER ON WHOLE BLOOD SULFHYDRYL GROUPS

Margarita Alexandrova
2012 Science & Technologies   unpublished
Recent data have shown that oxidative stress is a major factor contributing to increased vascular risk in women after menopause. The aim of the present study was to build a linear regression model for evaluating the effect of gender on the whole blood reducing capacity determined by measuring total sulfhydryl (SH) group content. The model was based on data obtained from 38 healthy individuals (17 males and 21 females) aged 50 and over. The validity of the model was checked against the following
more » ... ainst the following criteria: no outliers, independence of data points and normal distribution of residuals. Gender was found to be a significant predicting factor for whole blood SH-group levels. The SH-group content was significantly lower in elderly women than in elderly men. Furthermore, the multiple linear regression analysis showed that gender was significantly related with SH-group content even after adjustment for age. The results obtained suggest the necessity of taking into account sex-based differences in blood reducing capacity when increased vascular risk in elderly persons is assessed. УВОД Предполага се, че оксидативният стрес играе ключова роля в процесите на стареене [1]. Има натрупани данни, сочещи участие на оксидативни механизми, в частност оксидативна модификация на макромолекули, промени в генната експресия и оксидативно увреждане на съдовия ендотел, в инициирането и задълбочаването на атеросклеротичния процес-основна причина за леталитет при възрастните [2]. Изследвания през последните години показват, че нивото на тиолите в кръвта може да служи като показател за нивото на оксидативен стрес in vivo. Лечение с тиолови съединения увеличава продължителността на живот или смекчава възрастово-обусловените изменения при експериментални модели [5]. Освен това данни от клинични проучвания сочат, че по-високото съдържание на тиоли в кръвта значимо корелира с по-малък брой заболявания, по-ниско ниво на холестерол и по-ниско ниво на кръвно налягане [5, 8]. Макар съдовите заболявания винаги да са били разглеждани като патология, касаеща главно лицата от мъжки пол, все повече данни напоследък показват, че заболеваемостта и смъртността от тях драстично се увеличава при жени след менопауза [12, 14]. Нарастващи доказателства определят оксидативния стрес като водеща причина за увеличения съдов риск при възрастните жени [13]. Затова цел на настоящето проучване бе да се оцени ролята на пола като статистически независим фактор по отношение редуциращия капацитет на кръвта посредством линеен регресионен анализ.
fatcat:5d4eyp7nyfdodaugxrry3sckvi