COMPARISION OF KARACAOREN AND SERCILER VILLAGES IN TERMS OF SOCIAL CHANGE SPEED

Mehmet Devrim TOPSES
2012 The Journal of Academic Social Science Studies  
In this research, Karacaoren and Serciler villages from Canakkale province are compared in terms of their speed of social change. Karacaoren village is 4 km. far from the city center and has advanced intercommunication facilities. Serciler village, on the other hand, is 23 km. east of the city center and is far behind Karacaoren village in terms of intercommunication means. What is more, the village of Serciler is lower than Karacaoren village with respect to socio-economic level. Macrocosm of
more » ... his research is household heads residing for a long time in the villages of Karacaoren and Serciler. By using random sampling method, 85 household heads from Karacaoren as well as 45 household heads from Serciler are interviewed. Frequency tables of the research results are created with the help of SPSS 16.0 program, and these tables are converted into comparative tables in word files. As a result of this research, the following facts are discovered: In Karacaoren village-which is much closer to the city center than Serciler village and is more open to the economic and cultural impact of the city as a result of this closeness-, the social control on worshipping and praying is lower; traditional group solidarity is much lower; social status of women in the family is higher; tolerance towards flirting is much higher; the general attitude supporting the necessity of the families' decision on their children's marriage is lower than that of Serciler village. These results support the theoretical and applied researches endorsing that the economic and cultural impacts of the cities accelerate the changes on the traditional structure of villages as well as causing changes on the traditional attitudes of villagers. Öz Bu araĢtırmada Çanakkale merkez ilçesine bağlı Karacaören ve Serçiler köyleri, toplumsal değiĢme hızları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır. Karacaören köyü Ģehir merkezine 4 km. uzaklıkta ve geliĢmiĢ düzeyde iletiĢim ve haberleĢme olanakları bulunan bir yerleĢim birimidir. Serçiler köyü ise Ģehir merkezinin 23 km. doğusunda bulunmakla birlikte, iletiĢim ve haberleĢme olanakları açısından Karacaören köyünün çok gerisindedir. Buna ek olarak, Serçiler köyü sosyo-ekonomik düzey açısından Karacaören köyünden daha alt düzeydedir. AraĢtırmamızın evreni Karacaören ve Serçiler'de yaĢayan ve köyün yerlisi durumunda bulunan hane reisleridir. Bütünüyle tesadüfi yöntemler kullanılarak Karacaören köyünde 85, Serçiler köyünde ise 45 hane reisiyle görüĢülmüĢtür. AraĢtırma sonuçlarına iliĢkin frekans tabloları SPSS 16.0 programı kullanılarak oluĢturulmuĢ, bu tablolar word dosyasında karĢılaĢtırmalı tablolara dönüĢtürülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda, Serçiler köyüne göre Ģehre daha yakın coğrafi konumda bulunan ve bu nedenle Ģehrin ekonomik ve kültürel etkisine daha açık duran Karacaören köyünde dinsel ibadetlerin yerine getirilmesindeki toplumsal kontrolün daha az olduğu, geleneksel grup dayanıĢmasının daha zayıf olduğu, kadının aile içindeki sosyal konumunun daha yüksek olduğu, flört iliĢkilerine yönelik hoĢgörü düzeyinin daha yüksek olduğu ve evlenmeye ailelerin karar vermesi gerektiği yönündeki geleneksel tutumun daha zayıf olduğu bulunmuĢtur. Sonuçlar, Ģehirlerin ekonomik ve kültürel etkisinin köylerin geleneksel yapısındaki değiĢimleri hızlandırdığı ve köylülerin geleneksel tutumları üzerinde değiĢimlere neden olabildiği yönündeki kuramsal ve uygulamalı araĢtırmaları desteklemektedir.
doi:10.9761/jasss_316 fatcat:q6aqpfyh6fd63nouw3v2nlbwhy