Combination of ultrasound and Fenton treatment for improving the hydrolysis and acidification of waste activated sludge

Hongxu Bao, Lei Jiang, Chunxiao Chen, Chunxue Yang, Zhangwei He, Yaodong Feng, Weiwei Cai, Wenzong Liu, Aijie Wang
2015 RSC Advances  
US/Fenton had a synergetic effect on improving the hydrolysis and subsequent acidification of WAS.
doi:10.1039/c5ra05791d fatcat:ju2xzisr6rfyldggz3xifnn7ii