Bilgisayar Oyun Bağımlılığının Ailedeki Koruyucu Etkenler ve Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi

Seval ARAS, Dr. Öğr. Üyesi Mücahit GÜLTEKİN
2020 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi  
Öz Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerini ailedeki koruyucu etkenler ve kişisel özellikler açısından incelemektir. Çalışmada betimsel araştırma modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Bursa il merkezinde yer alan resmi ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise belirtilen evren içerisinden seçilen 945 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak "Çocuklar
more » ... İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği" (Horzum,2008) ve ""Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği""(Danışman ve Köksal, 2011) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, ortalama), Kruskal Wallis H-Testi, Mann Whitney U-Testi, Kolmogorov-Smirnov Testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinde, anne-baba durumlarına (birlikte-ayrı-üvey) göre anlamlı farklılıklar bulunmazken; günlük bilgisayar kullanım süresi, bilgisayar kullanımlarının ebeveynleri tarafından kontrol edilip edilmemesi ve oyun oynama aracı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile ailedeki koruyucu etkenler ölçeği toplam puanı arasında [r=-12 ** ] negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Elde edilen bu negatif yöndeki ilişkilerde ise ailedeki koruyucu etkenlere bağlı olarak öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin azaldığı görülmektedir. Abstract This study aims to examine the computer game addiction level of the secondary school students in terms of family protective and demographic factors. In the study the survey method was used. The population consists of the students studying at the secondary schools in the city center of Bursa. The sample consisted of 945 students selected from the determined population. "The Pearson correlation analysis were used to analyze the data. The findings showed that students' computer game addiction was at low level. Moreover, there were no significant differences in computer game addiction level of the students in terms of parental status (togetherdivorced-step). On the contrary, significant differences were determined according to daily computer usage time whether computer use is controlled by the parents and game tool. Lastly, significant negative relationships (r=-.12**) were found between the level of computer game addiction and the total score of the family protective factors. The findings showed that game addiction level of the students decrease depending on the proactive family behaviors.
doi:10.33206/mjss.592332 fatcat:bpnxewnq6vb6poyu7waojm43vy